Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî’nin Mihmân-nâme-i Buhârâ’sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisans tezi (2012)

Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisans tezi (2012)
Title:Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî’nin Mihmân-nâme-i Buhârâ’sı (inceleme-çeviri)=Mehman-Name-Ye Bokhara by Fazlollah Ibn Ruzbehan Khonjı (translation and analyzing). Yüksek lisans tezi
Author:Ümit Gedik
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Derya Örs
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2012
Pages:IV, 275
ISBN:
File:PDF, 4.02 MB
Download:Click here

Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî’nin Mihmân-nâme-i Buhârâ’sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, IV+275 s.

X./XVI. yy. Orta Asya Türk siyaset ve kültür tarihinin ana kaynaklarından birisi olan Mihmân-nâme-i Buhârâ, Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî tarafından Muhammed Şîbânî Han’ın (1451-1510) emri ile yazılmıştır. Rûzbihân-i Huncî tarafından Buhara’da yazılmaya başlanan eser, 8 Eylül 1509′ da Herat’ ta tamamlanmıştır. Tezimizin konusunu teşkil eden Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî’nin bu eseri Şîbânîler dönemi, Özbek-Kazak ve Özbek-Safevî çatışmaları ve özellikle Muhammed Şîbânî Han ile ilgili mevcut yegâne eserdir. Bu özelliği ile bu dönem hakkındaki çalışmalara bir katkıda bulunması ümidiyle eser ele alınmıştır. Bu çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümü’nde Şîbânîler Hanlığı ve bu dönem siyasi olayları ve IX-X/XV-XVI Yy. İran Tarih Yazıcılığı incelenmiştir. Böylelikle hem eserin yazıldığı döneme, hem de bu dönem tarih yazıcılığına geniş bir perspektif ile bakılması sağlamaya çalışılmıştır. Birinci Bölüm’de Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî’nin hayatı, eserleri, yazarlığı ve üslubu üzerinde durulmuştur. İkinci Bölüm’de eserimiz Mihmân-nâme-i Buhârâ’nın yazılış ve içeriği, nüshaları, eser üzerinde yapılan çalışmalar ve eserin dil ve üslup özellikleri tüm detayları ile aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan Üçüncü Bölüm’de ise Mihmân-nâme-i Buhârâ’nın Türkçe çevirisine yer verilmiştir.

The work titled Mehman-Name-Ye Bokhara which was written on request of Muhammed Shaybânî Khan is a great source which contains important information for Central Asia of the period. This work has been written in Bokhara and completed in Harat on September 8, 1509 by Fazlollah Ibn Ruzbehan Khonjı. The work which is about the period of Shaybânî and the comflict between Uzbek-Kazakh and Uzbek-Safavid has a characteristic of being unique work about Shaybânî Khan and his time. This work of Fazlollah Ibn Ruzbehan Khonjı constitutes the subject of our thesis. Due to this characteristic, our thesis has aimed to make a contribution to furter studies about that time. This study consists of three parts. In the introduction, Shaybânîs Khanate, the politics of this period and Persian historiography in IX-X/XV-XVI centuries has been examined. Looking from a broad perspective has been tried to be provided both to the time of the work and the historiography of the period. The life of Fazlollah Ibn Ruzbehan Khonjı, his works, his autorship and style has been emphasized in the first part. In the second part , not only spelling, content, the language and style of Mehman-Name-Ye Bokhara but also its copies , the other studies have been conducted on work has been tried to convey in details. The last part of the work includes the translation of the work itself.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...