Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A master’s thesis (2007)

Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A master’s thesis (2007)
Title:Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus=1917-1918 Baku seferi: Osmanlılar’ın Kafkasya politikası üzerine bir çalışma. A master’s thesis
Author:Yalçın Murgul
Translator:
Editor:Thesis advisor: Oktay Özel
Language:English
Series:
Place:Ankara
Publisher:Department of History at Bilkent University=Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:X, 244
ISBN:
File:PDF, 5.32 MB
Download:Click here

Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A master’s thesis. Ankara: Department of History at Bilkent University, 2007, X+244 p.

The Ottoman expedition to Baku has central importance in Caucasus between the Bolshevik Revolution and end of the WWI. Since the Ottoman expedition to Baku was the most concrete action towards domination of the area, it served as the main determinant in the formation of relations between the Great Powers and the Caucasian people fighting for their sovereignty in the period until October 1918. This thesis based on a multi-sided bibliography, attempts to study the Baku Operation of the Caucasus-Islam Army commanded by Nuri Pasha in the course of the First World War in detail by analyzing both political and military processes and international dimensions, with a detailed picture of the whole process. By placing the Ottoman Operation at the centre, it aims to analyze the perception of both sides of the international struggle over Baku. Since the studies on the Committee of Union and Progress and Enver Pasha give special place to the issue of Pan-Turkism, this study argues that Ottoman Army’s Baku operation has a special place in Ottoman history as one of practical implementations of Pan-Turkist policies and it has an important role in the shaping of Azerbaijani National Movement in Transcaucasia. The thesis is divided into three parts. These are “The Ottoman State’s Caucasus Policy from the February Revolution to Batum Treaties”, “The General Situation in Transcaucasia before Baku Operation”, and “The Caucasus-Islam Army’s Baku Operation”. In this context Germany, Soviet Russia and Britain’s strategies in the region will also be considered.

Bolşevik Devrimi ve Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi arasında geçen dönemde Kafkasya’nın durumu söz konusu oldugunda Osmanlı Ordusu’nun Bakü seferi merkezi öneme sahip olan konudur. Kafkasya üzerine planları olan büyük devletlerin ve Kafkasya’da bagımsızlık mücadelesi veren halkların 1918 Ekim’ine kadar olan ilişkilerinin sekillenmesinde Osmanlı Devleti’nin Bakü’ye ilerleyisi bölgedeki hakimiyet mücadelesindeki en somut hamle oldugu için temel belirleyici olmuştur. Çok yönlü bir kaynakçaya dayanılarak yazılan bu tezin amacı Nuri Paşa’nın idaresindeki İslam Ordusu’nun Birinci Dünya Savası esnasındaki Bakü Harekatı’nı tüm siyasi ve askeri süreci ve uluslararası boyutu analiz ederek açıklamaya çalısmaktır. Tez Osmanlı harekatını merkeze alarak Bakü üzerindeki uluslararası mücadeleye katılan tüm tarafların bakış açısını çözümlemeyi hedeflemektedir. Enver Paşa ve İttihad ve Terakki üzerine çalısmalar söz konusu oldugunda Pan-Türkizm’e her zaman özel bir önem atfedilmiştir; bu bağlamda Osmanlı Ordusu’nun Baku harekatı’nın Pan-Türkist politikaların uygulanması meselesi ele alındıgında Osmanlı Tarihi’nde özel bir yeri, Azerbaycan Milli Hareketi’nin sekillenmesinde ise özel bir rolü vardır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler “Şubat Devrimi’nden Batum Antlaşmaları’na Kadar Olan Dönemde Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyaseti”, “Bakü Harekatı Öncesinde Transkafkasya’da Genel Durum” ve “ İslam Ordusu’nun Bakü Harekatı” başlıklarını taşımaktadır. Tezde işlenen genel durum içinde Almanya, Sovyet Rusya ve
Britanya’nın bölge stratejileri de ayrıca ele alınacaktır.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)