Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)

Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Title:Mesaj (roman)=Contact (novel)
Author:Carl Sagan
Translator:Mehmet Harmancı (d. 1932)
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İnkılâp Kitabevi
Year:1987
Pages:499
ISBN:
File:PDF, 1.32 MB
Download:Click here

Carl Sagan. Mesaj (roman). Çeviren: Mehmet Harmancı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1987, 499 s.

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında (2018)
Carl Sagan. Karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı (1999)
Carl Sagan. Kozmik bağlantı (2013)
Carl Sagan. Kozmik bağlantı (1986)
Carl Sagan. Kozmos: evrenin ve yaşamın sırları (2011)
Karl Saqan. Kosmos (2019)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)