Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)

Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Title:Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi
Author:Fəxri Valeh oğlu Hacıyev (Fəxri Valehoğlu)
Translator:
Editor:Əziz Yusif oğlu Ələkbərli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Səda” nəşriyyatı
Year:2005
Pages:248
ISBN:5868740327
File:PDF, 9.71 MB
Download:Click here

Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi. Redaktor: Ə. Y. Ələkbərli. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2005, 248 s. ISBN 5868740327

Annotasiya: Fəxri Valehoğlunun (Fəxri Valeh oğlu Hacıyevin) bu tarixi monoqrafiyasında Azərbaycan türklərinin etnoqrafik qruplarından olan qarapapaqlann mənşəyi, etnik sərhədləri, XIX yüzildəki durumları ilə bağlı ətraflı məlumat verilir, XIX yüzil qarapapaq hərb tarixi araşdırılır. Monoqrafiyada oxucu ilk dəfə qarapapaq ərənlərindən Qara bəy, Nağı xan, Şərif ağa, Borçalı Həşimoğlu, Daşdəmir ağa və digərlərinin XIX əsrdə Qafqaz və Doğu Anadolu bölgələrində baş vermiş savaşlarda göstərdikləri igidliklərdən, eləcə də Borçalı, Qazax və Şəmşəddil mahallarının sakinlərindən təşkil olunmuş süvari- müsəlman alaylarının döyüş yolundan xəbər tutacaq, şanlı qəhrəman Mehralı bəyə dair yeni bilgilər əldə edəcək, ustad Aşıq Məhəmməd Sadaxlının bu yenilməz sərkərdəyə həsr etdiyi «Mehralı bəy» dastanı ilə tanış olacaq. Monoqrafiya qarapapaqlann tarixi taleyi ilə bağlı yeni faktlar baxımından zəngindir.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)