Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)

Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Title:Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi
Author:Fəxri Valeh oğlu Hacıyev (Fəxri Valehoğlu)
Translator:
Editor:Əziz Yusif oğlu Ələkbərli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Səda” nəşriyyatı
Year:2005
Pages:248
ISBN:5868740327
File:PDF, 9.71 MB
Download:Click here

Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi. Redaktor: Ə. Y. Ələkbərli. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2005, 248 s. ISBN 5868740327

Annotasiya: Fəxri Valehoğlunun (Fəxri Valeh oğlu Hacıyevin) bu tarixi monoqrafiyasında Azərbaycan türklərinin etnoqrafik qruplarından olan qarapapaqlann mənşəyi, etnik sərhədləri, XIX yüzildəki durumları ilə bağlı ətraflı məlumat verilir, XIX yüzil qarapapaq hərb tarixi araşdırılır. Monoqrafiyada oxucu ilk dəfə qarapapaq ərənlərindən Qara bəy, Nağı xan, Şərif ağa, Borçalı Həşimoğlu, Daşdəmir ağa və digərlərinin XIX əsrdə Qafqaz və Doğu Anadolu bölgələrində baş vermiş savaşlarda göstərdikləri igidliklərdən, eləcə də Borçalı, Qazax və Şəmşəddil mahallarının sakinlərindən təşkil olunmuş süvari- müsəlman alaylarının döyüş yolundan xəbər tutacaq, şanlı qəhrəman Mehralı bəyə dair yeni bilgilər əldə edəcək, ustad Aşıq Məhəmməd Sadaxlının bu yenilməz sərkərdəyə həsr etdiyi «Mehralı bəy» dastanı ilə tanış olacaq. Monoqrafiya qarapapaqlann tarixi taleyi ilə bağlı yeni faktlar baxımından zəngindir.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)