Karl Saqan. Kosmos (2019)

Title:
Author:
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here

Karl Saqan. Kosmos. Tərcüməçi: S. Bulut; Seriya: Beynəlxalq bestseller. [Bakı]: [Qanun], [2019], 544 s. ISBN 9789952367638

Annotasiya: Məşhur amerikan astrofiziki Karl Saqanın kitabı Kainatın təkamülü, qalaktikaların formalaşması, həyat və şüurun meydana gəlməsindən bəhs edir. Müəllif qədim müdriklərin fikirlərindən, Kepler, Neyuton və Einsteinnın kəşflərindən, müasir kosmik missiyalara qədər Kainatın dərkinə aparan yolda oxucuya bələdçilik edir. Elmin bütün cəmiyyətlərdə yayılması, astronomiya, astrobiologiya və astrofizika kimi mövzularda ümumi bir dünyagörüşün formalaşması məqsədilə yazılmış bu kitab eyni zamanda kosmos və astronomiyaya dair biliklərdən bəhs edərkən, bəşəriyyətin tarix boyunca Kainat haqqındakı qavrayışlarına da yer verir. Müəllif kitabda klassik Yunan düşüncəsindən bu günə qədər insanın Kainata dair yanlış və doğru fikirləri üzərində elmi müzakirə açaraq, kosmosun gələcəyihaqqında öz fərziyyələrini də irəli sürür. Kitab sadəcə elmi cəhətdən deyil, fəlsəfi olaraq da Kainat ilə İnsanın əlaqəsini araşdırır.

Yerdənkənar sivilizasiyaların varlığına inanan Sagan, Drake tənliyi kimi formulların və Qiyamət fərziyyəsinin Kainatda başqa varlıqlar olduğunu riyazi olaraq təsdiq etdiyini, ancaq bəşər övladının buna dair aşkar dəlillər əldə etməsinin bir az uzun sürəcəyini deyir. Sagan Kainatda tənha olmadığımızı düşünərək, kosmik dünyaların varlığına dair öz fərziyyələrini irəli sürür.

Elmi və tarixi məlumatlarla zəngin olan, maraqlı bir dildə yazılmış bu kitab sizi Yerdəki gündəlik qayğılardan ayırıb, sirlərlə dolu Kainata aparır.

Related posts:

Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında (2018)
Carl Sagan. Karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı (1999)
Carl Sagan. Kozmik bağlantı (2013)
Carl Sagan. Kozmik bağlantı (1986)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Carl Sagan. Kozmos: evrenin ve yaşamın sırları (2011)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak: I. Petros di Sarkis Gilanentz'in kronolojisi, II. Nadi...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Roy Sorensen. Paradoksun kısa tarihi (2019)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed). Cambridge companions to Arabic philosophy (2005)
Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed). İslam felsefesine giriş (2015)
Platon. Lysis (2013)
Platon. Minos-Epinomis (2013)
F. M. Cornford. Platon'un bilgi kuramı (1989)
Platon. Dövlət (1999)
Platon. Şölen (2015)
Platon. Philebos (2013)
Platon. Phaidon (2015)
Platon. Lakhes (2011)
Platon. Sofist (2015)