Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)

Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Title:İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu
Author:Hüseyin Rahmi Apak
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları XXIV. dizi – sayı 16
Place:Ankara
Publisher:Türk Tarih Kurumu Basımevi
Year:1990
Pages:XIII, 230
ISBN:9751602289
File:PDF, 5.14 MB
Download:Click here

Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu. Seri: AKDTYK Türk Tarih Kurumu yayınları XXIV. dizi – sayı 16. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990, XIII+230 s. ISBN 9751602289

Yazanın birkaç sözü:

Ben bu kitabı iki maksada yarasın diye yazdım:

Birincisi: istiklal mücadelesi hakkında birkaç satır bulunsun diye: çünki bu vadide Genel Kurmayın çıkartdığı birkaç broşürden ve Cevdet Kerim İncedayının konferanslarıyla diğer iki küçük kitapçıktan başka bir şey yoktu. Bilhassa, benim yazdığım tarzda, halkı ilgilendirecek. Garbi Anadolu’nun her köşesindeki hadiseleri ayrı ayrı canlandıracak tarzda bir eser yazılmadı.

Yeni bir Türkiye yaratan İstiklal Savaşı, yirmi yıl geçtiği halde hep böyle dilsiz mi kalmalıydı? Bizim okuma zevkimiz uyanmadığı gibi, yazma hevesimiz de uykudadır. Cihan askerlik tarihinde büyük zafer abidesi olarak kurulan «Plevne müdafaasını» bile biz gençlerimize ancak bir İngiliz Yüzbaşısının kaleminden hikaye edebiliyoruz.

İkincisi: İstiklal Savaşı bizim kuvvetli yerlerimizi olduğu kadar zayıf yerlerimizi de ortaya atan bir miyar olmuştur. Milletimizin kuvvet ve kudretini olduğu kadar noksanlarımızı da gençliğe bildirmek elzemdir. Bugünkü gençlik kendi babalarının, yeni bir vatan yaratmak için nelerle mücadele ettiklerini ögrenmesi lazımdır. işte bunu gençliğe anlatmak için yazdım, ve öyle olunca, noksanları açık hikaye ettim. Bundan bazı muhitlerin gücenmesi muhtemeldir. Fakat, hakikat olduğundan haksızlık ederler.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...