Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre). Doktora tezi (2004)

Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre). Doktora tezi (2004)
Title:Borçalı ve Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre)=The socio-economic structure of Borçalı and Kazak (according to the Tiflis mufassal records of 1728). Doktora tezi
Author:Mehmet Hüseyin Uray
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Ali Sinan Bilgili
Language:Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2004
Pages:VI, 190
ISBN:
File:PDF, 5.71 MB
Download:Click here

Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre). Doktora tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, VI+190 s.

Borçalı-Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı konulu bu çalışmada, büyük bölümü günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde kalan Kür nehrinin sağ ve sol sahilinde, Tiflis-Gence arasında yer alan kadim bir Türk vatanının sosyal ve ekonomik durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bunun için de, bölgenin tarihi, Osmanh-Safevî mücadelesinde oynadığı rol, Türkmen aşiretleri, etnik-demografik yapı, ekonomik durum, sosyal hayat, ziraat, hayvancılık, yerleşim birimleri, idarî taksimat gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuçta, 1728 tarihli tahrir defteri kayıtlarından, bölgenin Türk kimliği ortaya koyulmuştur.

This study, entitled “The socio-economic structure of Borçalı-Kazak”, aims to illustrate the socio-economic status of an ancient Turkish native country, which is located between Tiflis-Gence and is mostly within the Georgian borders today. Therefore information about the area’s history, its role in the Ottoman-Safavi struggle, its ethnic-demographic structure, its economic status, social life, its settlements, governmental structure, animal husbandry, agriculture, the Türkmen tribes, etc. are given. Accordingly the Turkish identity of the region is demonstrated from entries in documents of 1728.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Cəmşidi M. M. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqti...
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)