Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre). Doktora tezi (2004)

Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre). Doktora tezi (2004)
Title:Borçalı ve Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre)=The socio-economic structure of Borçalı and Kazak (according to the Tiflis mufassal records of 1728). Doktora tezi
Author:Mehmet Hüseyin Uray
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Ali Sinan Bilgili
Language:Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2004
Pages:VI, 190
ISBN:
File:PDF, 5.71 MB
Download:Click here

Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defterine göre). Doktora tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, VI+190 s.

Borçalı-Kazak’ın sosyo-ekonomik yapısı konulu bu çalışmada, büyük bölümü günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde kalan Kür nehrinin sağ ve sol sahilinde, Tiflis-Gence arasında yer alan kadim bir Türk vatanının sosyal ve ekonomik durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bunun için de, bölgenin tarihi, Osmanh-Safevî mücadelesinde oynadığı rol, Türkmen aşiretleri, etnik-demografik yapı, ekonomik durum, sosyal hayat, ziraat, hayvancılık, yerleşim birimleri, idarî taksimat gibi konular hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuçta, 1728 tarihli tahrir defteri kayıtlarından, bölgenin Türk kimliği ortaya koyulmuştur.

This study, entitled “The socio-economic structure of Borçalı-Kazak”, aims to illustrate the socio-economic status of an ancient Turkish native country, which is located between Tiflis-Gence and is mostly within the Georgian borders today. Therefore information about the area’s history, its role in the Ottoman-Safavi struggle, its ethnic-demographic structure, its economic status, social life, its settlements, governmental structure, animal husbandry, agriculture, the Türkmen tribes, etc. are given. Accordingly the Turkish identity of the region is demonstrated from entries in documents of 1728.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)