Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Title:Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları
Author:
Translator:Çeviren ve notlandıran: Şahin Kılıç
Editor:
Language:Turkish
Series:İthaki yayınları: 880
Place:İstanbul
Publisher:İthaki yayınları
Year:2013
Pages:VII, 293
ISBN:9786053753193
File:PDF, 4.28 MB
Download:Click here

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları. Çeviren ve notlandıran: Şahin Kılıç; İthaki yayınları: 880. İstanbul: İthaki yayınları, 2013, VII+293 s. ISBN 9786053753193

1514/7022, 2. İndiksiyon,23Ağustos (Kronik-33)
7022 yılında Salēmēs [I. Selim] süvari ve piyadelerden oluşan 200.000’in üstünde bir kuvvet toplayarak, Persia’ya [Iran] Sofēs’in [Şah lsmai1’in] üzerine yürüdü. Ve Ağustos ayının 29’unda, gece saat 2’de Sofēs’in [Şah lsmail’in] topraklarında bir muharebe meydana geldi ve Sofēs [Şah lsmail] onu mağlup etti ve Salēmēs’in [I. Selim] ordusundan 100.000’den fazla kişiyi kesti, ve Salēmēs [I. Selim] mağlup geri döndü ve Sofēs tekrar taht ikametgahı Tebriz’i, ve Salēmēs’in’ [I. Selim] aldığı bütün toprakları geri aldı.

1553/7062, 12. İndiksiyon, 6 Ekim (Kronik-58)
“İsa’nın doğumundan sonra 1553 yılı, 28 Ağustos’ta Sultan Souleimanēs [I. Süleyman] büyük bir orduyla Perslerin [Safevi] üzerine yürüdü. O oradan dönerken, Moustafas [Şehzade Mustafa] isimli oğlu ki Hıristiyanları çok severdi, babasına itaat ederek kenti terk etti. O [I. Süleyman] onu [Mustafa] yakalayarak, öldürdü. Bütün ordu babanın kendi oğlunu öldürttüğüne dair bu zavallı emirden haberdar olduğunda, hepsi gözyaşı döktü ve inançsız ve merhametsiz babanın kalpsizliği hakkında az üzülmediler.”

Osmanlı tarihi hakkında irili ufaklı birçok bilgi içeren Bizans Kısa Kronikleri, bu kitapla ilk kez Türkçe olarak yayınlanıyor. Yunanca’dan çevrilen bu metinlerin, Osmanlı kronikleriyle paralel bir okumaya davet edeceğine ve bu şekilde Türkiye’deki Bizans-Osmanlı çalışmaları sahasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

İçindekiler

Önsöz ve Teşekkür … 1
Kısaltmalar … 4
Transliterasyon ve Transkripsiyon Tablosu … 5
Giriş … 7

I. Bölüm: Bizans Kısa Kronikleri … 13
Bizans Tarihyazımında Kisa Kronikler … 13
Kısa Kronikler ( Brachea Chronika) Terimi Üzerine … 20
Kısa Kronik/erin Tür Özellikleri, Kaynakları ve “Yazarları” … 22
Kısa Kroniklerde Kullanılan Tarihlendirme Sistemi … 30
Bizans Çalışmalarında Kısa Kronikler … 32
İlk Corpus: Die Byzantinischen Kleinchroniken Üzerine … 39
Değerlendirme Yazıları ve Önemi … 47
Diğer Kısa Kronik Yayınları … 50
Kısa Kronik/erin Tarih Araştırmaları Bakımından Önemi … 51

II. Bölüm: Çeviri Metin … 51
KRONİK-7 … 57
KRONİK-8 … 65
KRONİK-9 … 77
KRONİK-10 … 83
KRONİK-11 … 85
KRONİK-12 … 85
KRONİK-13 … 89
KRONİK-22 … 90
KRONİK-23 (Gelibolu Kroniği) … 97
KRONİK-29 (Mesembria Kroniği) … 98
KRONİK-32 (Argos ve Nauplion Kronikleri) … 100
KRONİK-33 (1423 yılı Kroniği) … 107
KRONİK-34 (Sphrantzes-Alıntı) … 119
KRONİK-35 (Heksamilion- K.ronik) … 128
KRONİK-36 … 130
KRONİK-37 … 134
KRONİK-38 … 137
KRONİK-39 … 140
KRONİK-40 … 142
KRONİK-42 … 144
KRONİK-46 … 144
KRONİK-47 (Thebai Kroniği) … 145
KRONİK-48 {Thessalia Kroniği) … 146
KRONİK-49 (Thessalonike Kroniği) … 147
KRONİK-50B … 148
KRONİK-52 … 151
KRONİK-53 … 152
KRONİK-54 … 157
KRONİK-55 … 162
KRONİK-56 … 168
KRONİK-57 … 169
KRONİK-58 … 169
KRONİK-59 … 178
KRONİK- 60 … 183
KRONİK- 60a … 188
KRONİK- 61 … 190
KRONİK- 62 … 192
KRONİK- 63 … 194
KRONİK 63A … 199
KRONİK 63B … 202
KRONİK 63C … 203
KRONİK 63D … 204
KRONİK- 64 … 205
KRONİK- 65 … 209
KRONİK- 66 … 217
KRONİK- 67 … 220
KRONİK- 68 … 222
KRONİK- 69 … 225
KRONİK-70 … 233
KRONİK-71 … 238
KRONİK-71A … 239
KRONİK-72 … 243
KRONİK-72A … 245
KRONİK-73 … 249
KRONİK-74 … 250
KRONİK-75 … 251
KRONİK-76 … 252
KRONİK-77 … 254
KRONİK-78 … 254
KRONİK-79 … 255
KRONİK-80 … 261
KRONİK-82 … 261
KRONİK-87 … 262
KRONİK-91 … 262
KRONİK-92 … 263
KRONİK-94A … 264
KRONİK-95 … 264
KRONİK-96 … 265
KRONİK-97… 267
KRONİK-99 … 268
KRONİK-101 … 268
KRONİK-102 … 269
KRONİK-107 … 271
KRONİK-112 … 273
KRONİK-114 … 273
KRONİK-115 … 274
KRONİK-116 … 274
ElpidioM ioni’nin Yayınladığı Kısa Kronik … 275
Münferit Kronik Notları (Chroniken Einzelnotizen) … 283
Kaynakça … 287

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)