Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2018)

Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2018)
Title:Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama=Industry 4.0 processes in industry: An application in Çorum industry. Yüksek lisans tezi
Author:Emre Berksun
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Hülya Çağıran Kendirli
Language:Turkish
Series:
Place:Çorum
Publisher:T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:VIII, 56
ISBN:
File:PDF, 0.85 MB
Download:Click here

Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi. Çorum: T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, VIII+56 s.

Endüstri 4.0’ı günümüz yaşam şartlarını iyileştirmek için biyoloji, teknoloji ve endüstriyel otomasyon alanlarındaki ileri araştırmaları bir araya getirerek insan hayatına değer katmak olarak özetleyebiliriz. Otonom arabalardan, nano robotların hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılmasına ve önceleri hayal dahi edilmeyen çözümlerle yeni bir hayatı yaşıyoruz. Endüstri 4.0 terimi, dijital teknoloji, biyoloji ve donanım otomasyonlarındaki önemli yeniliklerin birleşiminden gelmektedir. Ortaya çıkan siber-fiziksel sistemler kendi basit kararlarını alabilmekte, cihazların, makinelerin, sensörlerin Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilmeleri sağlanmakta, rahat yönetilebilen, takip edilebilen verimli sistemler süreçlerin dizaynında rol almaktadır. Ani sorunları kısa sürede çözme yeteneği önemlidir. Siber fiziksel sistemler, insanlar için mümkün olmayan ya da bir anda mümkün olmayacak bir dizi iş yürütmekte aynı zamanda da insanları fiziksel olarak destekleyebilmektedirler. İnsan işgücü için tehlikeli ve zor olan bazı görevler, farklı otonom sistemlerle insanların yerini alabilmektedir. Sürecin önemli figürlerinde Nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Veri Analitiği gibi kavramlarla hayatımıza göre donanım ve yazılımlar; sağlık alanından çevre hizmetlerine, hava tahminlerine ve tarım alanındaki faaliyetlere kadar ve artık sıklıkla karşılaşıldığı üzere her tür üretim alanında tahminleme, analiz etme ve iyileştirmelerimizde bize destek vermektedir Malzemelerin özelliklerini geliştirmekte daha fazla güç, daha hafif ağırlık vb. gibi hedeflenen iyileştirmelerde önemli rol oynamaktadır.

Industry 4.0 can be summarized as adding value to human life by combining advanced research in the fields of biology, technology and industrial automation to improve the living conditions of today. Now calls a new life as the self-driving cars, the nanorobots are used in the diagnosis and treatment of diseases and the whole world is communicating with the virtual environment. The term Industry 4.0 takes its meaning from the combination of significant innovations in digital technology, biology and hardware automation. Today the resulting cyber-physical systems are able to make their own simple decisions, and because they can communicate and follow each other through devices, machines, sensors, and the Internet of Things (IoT), efficient systems that are more easily managed are involved in the design of processes. The ability to solve urgent problems in a short time is important. Cyber physical systems are able to make their own decision or physically support people in a number of jobs that are not possible for people. On the other hand some duties are dangerous and difficult for human beings, such autonomous systems will be able to replace people in this regard. Nanotechnology supports humans in forecasting, analyzing and improving etc… From health to environmental services, from agriculture to wheather forecasting area and in all other manufacturing plants. Gets more power, lighter weight, quicker interventions etc. to improve the properties of materials and the processes.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)