Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi örneği. Yüksek lisans tezi (2019)

Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi örneği. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi örneği. Yüksek lisans tezi
Author:Hüseyin Can Barutcu
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Ebru Nergiz
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:X, 98
ISBN:
File:PDF, 2.02 MB
Download:Click here

Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi örneği. Yüksek lisans tezi. İstanbul: T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, X+98 s.

Tarih boyunca sanayi alanında pek çok gelişme yaşanmıştır. Sanayileşmenin başlamasından itibaren gelinen şu anki nokta Endüstri 4.0 olarak Dördüncü Sanayi Devrimini nitelemektedir. Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte endüstriyel kullanıma giren uygulamalar ve geliştirilen teknolojiler günümüzün sektörel ihtiyaçlarına çözümler üretmektedir. Teknolojik alanda yapılan birçok inovasyon ilk olarak üretim süreçlerinde kullanılmakta ve bu süreçlerin iyileştirilmesi, üretim kalitesinin arttırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilirlik adına önem arz etmektedir. Henüz çok yeni bir kavram olmasına rağmen Endüstri 4.0 uygulamaları giderek yaygınlaşmakta ve özellikle üretim süreçlerinde etkilerini göstermeye başlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, Endüstri 4.0 uygulamaları ve üretim süreçleri incelenmiş, Endüstri 4.0’ın öncü firmalarından olan Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde üretim süreçlerinde kullanılan Endüstri 4.0 uygulamalarının etkileri ortaya konulmuştur.

A lot of improvements have been made throughout history in the field of industry. Since industrialization has begun, this point has been reached characterises the Industrial Revolution as Industry 4.0. The applications and developted technologies, which have become industrial usage with Industry 4.0 concept, start to produce solutions fıo today’s sectoral needs. Most of the innovations in the field of technology firstly are used during the manufacturing process. It is crucial to improve these processes, to enrich production quality, to decrease production costs and for sustainability. Although it is a new concept, applications of Industry 4.0 become widespread and they started to show their effects especially on the manufacturing process. In this study, applications of Industry 4.0 and the manufacturing process has been examined. And the effects of the applications of Industry 4.0 which are used for the manufacturing process in one of the pioneer company in Industry 4.0, Bosch Inc., pointed out.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)