Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)

Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri=Historical custom and traditions of the Karapapak Turks. Yüksek lisans tezi
Author:Özcan Çiftçi
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:IX, 138
ISBN:
File:PDF, 3.4 MB
Download:Click here

Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, IX+138 s.

Millet, genellikle belirli topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, din, tarih, ülkü, duygu/düşünüş, gelenek ve görenek birliği bulunan insanların oluşturduğu toplum olarak tanımlanır. Ayrıca Millet, siyasi ve sosyo-kültürel bir organizasyondur. Ortak dil, tarih ve kültür oluşmadan millet oluşturulamaz. Uluslaşma sürecinin zirvesi devletleşmedir. Devletin en önemli görevi bireylere dilini, tarihini ve kültürünü planlı ve sistemli bir şekilde öğretip Millet inşa etmektir. Millet olmadan devlet kurulamayacağı gibi Devlet olmadan da millet yaşayamaz. Karapapak Türkleri, Kuzey Kafkas kökenli bir Türk boyudur. Terekeme ismiyle de bilinirler. Borçalı bölgesi Karapapak Türklerinin anayurdu olmasıyla beraber aynı zamanda en eski Türk yurdudur da. Maaelesef Türk siyasi birliğinin dağılması bu kadim Türk yurdunun büyük bölümünün elden çıkmasına sebep olmuştur. Karapapaklar, Kafkasya’nın tamamına az-çok yayılmış, bugün Kafkasya ( Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan vb. gibi ), Türkiye ve İran’da varlıkları devam eden eski bir kuzey Kafkas kökenli Türk boyudur. Rus siyasetine uygun bir Kafkasya uğruna, 20. yy’da Kafkasya’dan diğer Türk boylarıyla birlikte zorunlu olarak göç ettirilerek Türkistan bozkırlarında yavaş yavaş yokluk ve acı içerisinde ölüme mahkûm edilmişlerdir. Türkistan’da (orta Asya) diğer Türk boylarıyla aralarında oluşan husumette ise asıl sorun, son üç asırlık Rus işgali döneminde Türkistan (Orta Asya) ve Kafkaslar’da milliyetçiliğin Rusya’nın istediği gibi şekillenmesi; Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Azeri gibi Türk boylarının kendilerini ayrı bir millet sanıp milliyetçiliklerini bu mihval üzere kurmuş olmalarındandır. Ancak son zamanlarda bu algının değiştiğine tanıklık etmekteyiz.

Nation is defined as the community formed by people with traditions and customs union, generally living on a certain territory including language, religion, history, ideals, feelings / thoughts,. Nation also has political and socio-cultural organization.Nation can not be created without the formation of a common language, history and culture. The summit of the nation-building process become a state. The most important task of the state is to teach its language,history and culture to the individuals and to build Nation in a planned and systematic way.As the state can not be established without the nation, the nation also does not live without the state. Karapapak Turks are Turkish tribe of North Caucasian origin.They are also called as Terekeme. Borchaly region is the homeland of Karapapak Turks.In addition,it is the oldest Turkish homeland. Unfortunately disintegration of the Turkish political union has led to the loss of a large part of the ancient Turkish homeland.More or less Karapapaks spread throughout the Caucasus and today the Caucasus (Azerbaijan, Georgia, Dagestan etc.) is a former North Caucasian Turks length that continue their presence in Turkey and Iran. For the sake of a proper Caucasus for Russian policy, They emigrated in the 20th century as necessary with other Turkish tribes from the Caucasus and they were gradually sentenced to death in painful and absence in Turkestan steppes. In Turkestan(Middle Asia), during the last three centuries of Russian occupation,it is the real problem of the animosity formed between the Turkish tribes that the nationalism in Turkestan and the Caucasus is shaped as requested by the Russian; Turkish tribes such as Kazakh, Kyrgyz, Uzbeks, Turkmen and Azeri think themselves as a separate nation and they established nationalism on this situation,which is also a second important real problem of the animosity formed between the Turkish tribes. But we see that this perception has changed recently.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)