Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)

Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri=Historical custom and traditions of the Karapapak Turks. Yüksek lisans tezi
Author:Özcan Çiftçi
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:IX, 138
ISBN:
File:PDF, 3.4 MB
Download:Click here

Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, IX+138 s.

Millet, genellikle belirli topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, din, tarih, ülkü, duygu/düşünüş, gelenek ve görenek birliği bulunan insanların oluşturduğu toplum olarak tanımlanır. Ayrıca Millet, siyasi ve sosyo-kültürel bir organizasyondur. Ortak dil, tarih ve kültür oluşmadan millet oluşturulamaz. Uluslaşma sürecinin zirvesi devletleşmedir. Devletin en önemli görevi bireylere dilini, tarihini ve kültürünü planlı ve sistemli bir şekilde öğretip Millet inşa etmektir. Millet olmadan devlet kurulamayacağı gibi Devlet olmadan da millet yaşayamaz. Karapapak Türkleri, Kuzey Kafkas kökenli bir Türk boyudur. Terekeme ismiyle de bilinirler. Borçalı bölgesi Karapapak Türklerinin anayurdu olmasıyla beraber aynı zamanda en eski Türk yurdudur da. Maaelesef Türk siyasi birliğinin dağılması bu kadim Türk yurdunun büyük bölümünün elden çıkmasına sebep olmuştur. Karapapaklar, Kafkasya’nın tamamına az-çok yayılmış, bugün Kafkasya ( Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan vb. gibi ), Türkiye ve İran’da varlıkları devam eden eski bir kuzey Kafkas kökenli Türk boyudur. Rus siyasetine uygun bir Kafkasya uğruna, 20. yy’da Kafkasya’dan diğer Türk boylarıyla birlikte zorunlu olarak göç ettirilerek Türkistan bozkırlarında yavaş yavaş yokluk ve acı içerisinde ölüme mahkûm edilmişlerdir. Türkistan’da (orta Asya) diğer Türk boylarıyla aralarında oluşan husumette ise asıl sorun, son üç asırlık Rus işgali döneminde Türkistan (Orta Asya) ve Kafkaslar’da milliyetçiliğin Rusya’nın istediği gibi şekillenmesi; Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Azeri gibi Türk boylarının kendilerini ayrı bir millet sanıp milliyetçiliklerini bu mihval üzere kurmuş olmalarındandır. Ancak son zamanlarda bu algının değiştiğine tanıklık etmekteyiz.

Nation is defined as the community formed by people with traditions and customs union, generally living on a certain territory including language, religion, history, ideals, feelings / thoughts,. Nation also has political and socio-cultural organization.Nation can not be created without the formation of a common language, history and culture. The summit of the nation-building process become a state. The most important task of the state is to teach its language,history and culture to the individuals and to build Nation in a planned and systematic way.As the state can not be established without the nation, the nation also does not live without the state. Karapapak Turks are Turkish tribe of North Caucasian origin.They are also called as Terekeme. Borchaly region is the homeland of Karapapak Turks.In addition,it is the oldest Turkish homeland. Unfortunately disintegration of the Turkish political union has led to the loss of a large part of the ancient Turkish homeland.More or less Karapapaks spread throughout the Caucasus and today the Caucasus (Azerbaijan, Georgia, Dagestan etc.) is a former North Caucasian Turks length that continue their presence in Turkey and Iran. For the sake of a proper Caucasus for Russian policy, They emigrated in the 20th century as necessary with other Turkish tribes from the Caucasus and they were gradually sentenced to death in painful and absence in Turkestan steppes. In Turkestan(Middle Asia), during the last three centuries of Russian occupation,it is the real problem of the animosity formed between the Turkish tribes that the nationalism in Turkestan and the Caucasus is shaped as requested by the Russian; Turkish tribes such as Kazakh, Kyrgyz, Uzbeks, Turkmen and Azeri think themselves as a separate nation and they established nationalism on this situation,which is also a second important real problem of the animosity formed between the Turkish tribes. But we see that this perception has changed recently.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)