Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)

Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Title:Ümumi dilçilik. Üç cilddə. I cild
Author:Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:Afad Qurbanovun “Seçilmiş əsərləri”
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Year:2019
Pages:272
ISBN:9789952835915
File:PDF, 11.6 MB
Download:Click here

Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild. Bakı: AMEA, 2019, 272 s. ISBN 9789952835915

Kitabın bu nəşri də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında yazılmışdır. Dörd bölmədən ibarət bu kitabda dilçiliyin ümumi nəzəri məsələləri, yazı nəzəriyyəsi və s. problemlər aydınlaşdırılır. Bütün məsələlər müxtəlif sistemli dillərin materiallarından götürülmüş faktlar əsasında təhlil olunur. Universitet tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslikdən müəllim, magistr, aspirant, dissertant, elmi işçi və eləcə də dilçiliklə maraqlanan hər bir insan faydalana bilər. Dünya dilçiliyini geniş əhatə edən bu əsər rus, türk, ingilis
və fransız dillərində nəşr olunmuşdur. Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
təsdiq edilmişdir. Təkmilləşdirilmiş 4-cü nəşr.

Related posts:

Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)