Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)

Title:Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri=Turkic language effects on Avar language: One of North Caucasus language. Yüksek lisans tezi
Author:Samet Cantürk
Translator:
Editor:Tez danışmanı: İsmail Doğan
Language:Turkish
Series:
Place:Ordu
Publisher:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2013
Pages:XI, 210
ISBN:
File:PDF, 6.59 MB
Download:Click here

Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi. Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, XI+210 s.

Kafkasya bölgesi tarih içinde Türk olan ve Türk dili konuşan birçok Türk topluluğuna ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede yaşamış ve halen yaşamakta olan Türk halkları Kafkasya bölgesinde komşuluk ettiği diğer halklar ile bazı kültürel alışverişlerde bulunmuşlardır. Bu kültürel alışverişlerin başında diller arasındaki etkileşimler gelmektedir. Kuzey Kafkasya?da yaşayan Dağıstan Avarlarının da hem bulundukları bölge hem de isimleri açısından böyle bir etki altında kalması normaldir. Tarihte yaşamış olan Türk Avarları ile isimleri aynı şekilde olan bu halk yaşadıkları bölge itibari ile de Kumuk, Azerbaycan, Nogay ve Karaçay Malkar Türkleri ile çevrilmiş bir bölgede yer almaktadırlar. Bu halkın dilindeki Türk dili etkileri; direk olarak ödünç kelimeler şeklinde olabileceği gibi Türk dilinin bazı fonetik ve morfolojik özellikleri olarak da bulunabilmektedir. Çalışmamızda Kuzey Kafyasya?daki tarihsel süreçte Türklerin etkisi esas alınarak Dağıstan Avarlarının dillerinde bulunan Türk dili etkileri incelenmiştir.

Within the history Caucasus region where is has been Turkic language communitys home area. Turkish people have lived and still living in this area have made some of the cultural exchanges with the other peoples of the Caucasus. Linguistic exchanges which is one of the this cultural exchanges. Avars living in Dagestan in the North Caucasus, in terms of both the regional as well as the names of the peoples of these effects are likely to remain below occupies a special place. Daghestan Avars which is the same names Turkish Avars lived in history. Their region surrounded by Kumuk, Azerbaijan, Nogay and Karaçay Malkar Turks. Turkic language in Avar language can be directly in the form of loan words in the Turkish language is also available in some phonetic and morphological features. In our study which is based on; the effects of the Turks to the North Caucasus in the historical process and Turkic language effects in the Avar language.

Related posts:

Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...