Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)

Title:Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri=Turkic language effects on Avar language: One of North Caucasus language. Yüksek lisans tezi
Author:Samet Cantürk
Translator:
Editor:Tez danışmanı: İsmail Doğan
Language:Turkish
Series:
Place:Ordu
Publisher:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2013
Pages:XI, 210
ISBN:
File:PDF, 6.59 MB
Download:Click here

Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi. Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, XI+210 s.

Kafkasya bölgesi tarih içinde Türk olan ve Türk dili konuşan birçok Türk topluluğuna ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede yaşamış ve halen yaşamakta olan Türk halkları Kafkasya bölgesinde komşuluk ettiği diğer halklar ile bazı kültürel alışverişlerde bulunmuşlardır. Bu kültürel alışverişlerin başında diller arasındaki etkileşimler gelmektedir. Kuzey Kafkasya?da yaşayan Dağıstan Avarlarının da hem bulundukları bölge hem de isimleri açısından böyle bir etki altında kalması normaldir. Tarihte yaşamış olan Türk Avarları ile isimleri aynı şekilde olan bu halk yaşadıkları bölge itibari ile de Kumuk, Azerbaycan, Nogay ve Karaçay Malkar Türkleri ile çevrilmiş bir bölgede yer almaktadırlar. Bu halkın dilindeki Türk dili etkileri; direk olarak ödünç kelimeler şeklinde olabileceği gibi Türk dilinin bazı fonetik ve morfolojik özellikleri olarak da bulunabilmektedir. Çalışmamızda Kuzey Kafyasya?daki tarihsel süreçte Türklerin etkisi esas alınarak Dağıstan Avarlarının dillerinde bulunan Türk dili etkileri incelenmiştir.

Within the history Caucasus region where is has been Turkic language communitys home area. Turkish people have lived and still living in this area have made some of the cultural exchanges with the other peoples of the Caucasus. Linguistic exchanges which is one of the this cultural exchanges. Avars living in Dagestan in the North Caucasus, in terms of both the regional as well as the names of the peoples of these effects are likely to remain below occupies a special place. Daghestan Avars which is the same names Turkish Avars lived in history. Their region surrounded by Kumuk, Azerbaijan, Nogay and Karaçay Malkar Turks. Turkic language in Avar language can be directly in the form of loan words in the Turkish language is also available in some phonetic and morphological features. In our study which is based on; the effects of the Turks to the North Caucasus in the historical process and Turkic language effects in the Avar language.

Related posts:

Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Hurşit Çetin Arslan. Erken Osmanlı Dönemi (1299-1451)'nde Akıncı Beyleri ve banilikleri. Yüksek lisa...
Şevval Seyfi. Balkanlarda bir akıncı beyi ve ailesi: Turahan Bey ve oğulları. Yüksek lisans tezi (20...
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)