Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)

Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri: Antalya bölgesinde lojistik faaliyette bulunan işletmelerde bir araştırma=The effects of the fourth industrial revolution on the logistics sector: A research in logistics activities in Antalya region. Yüksek lisans tezi
Author:Selin Bolat
Translator:
Editor:Danışman: Ramazan Erturgut
Language:Turkish
Series:
Place:Antalya
Publisher:Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:XV, 135
ISBN:
File:PDF, 2.76 MB
Download:Click here

Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri: Antalya bölgesinde lojistik faaliyette bulunan işletmelerde bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, XV+135 s.

Geçmişten günümüze kadar olan sanayileşme süreci, dört farklı dalga üzerinden açıklanmaktadır. Su ve buhar gücü ile çalışan makinelerin keşfi, elektriğin ve montaj hattının yardımı ile seri üretime geçiş ve dünyanın global bir köy haline gelmesine zemin hazırlayan internet ve bilgi teknolojileri alanındaki çığır açıcı yenilikler tarihe tanıklık etmiştir. Batılı ülkelerin üretimdeki rekabet üstünlüklerini yeniden ele geçirme motivasyonu ile hareket ettiği Endüstri 4.0, 2011 yılında Almanya’da ortaya atılarak resmi sanayi politikası haline getirilen bir esnek üretim stratejisidir. Diğerlerinden farklı olarak üstel bir hızla ilerleyen bu devrim; nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri ve otonom robot gibi daha birçok teknolojik yapının, endüstride kullanılmasını mümkün kılmakta ve üretimi akıllı hale getirmektedir. Gen dizilemeden, nanoteknolojilere kadar her alanda tesirlerini hissettirecek olan bu devrimin, lojistik sektöründe etkilerini nasıl göstereceği konusu merak uyandırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın lojistik sektöründe halihazırda görülen ve gelecekte görülmesi muhtemel olan potansiyel etkiler incelenmiş ve Lojistik 4.0’ı dördüncü sanayi devrimine taşıyacak teknoloji trendleri araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, dünyadaki “akıllı lojistik” uygulamalarına da yer verilerek lojistik hizmetlerde verimlilik sağlayan yenilikler ile ekonomide katma değer yaratmak isteyen Türkiye için bir kıyaslama (benchmarking) merdiveni oluşturması hedeflenmiştir. Çalışmanın yöntemi doğrultusunda, dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne olan etkileri konusundaki firma yetkililerinin algılarını keşfetmeye yönelik, Antalya bölgesinde lojistik faaliyette bulunan işletmelerde, yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme kapsamında elde edilen veriler, bilgisayar destekli nitel veri analizi programında çözümlenerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, firmaların büyük çoğunluğunun Endüstri 4.0’ı, başta üretim olmak üzere tüm iş süreçlerinde teknolojinin başrolde olmasını ve dijital dönüşüm kapsamında da bu süreçlerin birbirine bağlanması olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0’ın lojistik sektörüne olan etkileri noktasındaki algılarda ise sanayileşmedeki dördüncü dalga ile lojistikteki süreçlerin hızlanarak büyük bir ivme kazanacağı, verimliliği ve kalifiye eleman ihtiyacını arttıracağı görüşleri, çoğunluk dahilinde olmuştur.

The industrialization process from the past to the present is explained through four different waves. The discovery of water and steam powered machines, the transition to mass production with the help of electricity and assembly line, and the groundbreaking innovations in the field of internet and information technologies, which paved the way for the world to become a global village, have witnessed history. Industry 4.0, in which Western countries act with the motivation to recapture their competitive advantages in production, is a flexible production strategy that was introduced in Germany in 2011 and turned into an official industrial policy. This revolution, which, unlike the others, proceeds at an exponential speed; It makes it possible to use many other technological structures such as internet of objects, cyber physical systems, big data and autonomous robot in the industry and make production smart. It is curious how this revolution, which will make its effects felt in every field, from gene sequencing to nanotechnologies, will show its effects in the logistics sector. Therefore, in this study, the potential effects of Industry 4.0 in the logistics sector, which are likely to be seen in the future, are investigated and technology trends that will lead Logistics 4.0 to the fourth industrial revolution are investigated. The study also in the world of “smart logistics” practices in place giving a benchmark for logistics services in Turkey who want to create added value in the economy with innovations that provide efficiency (benchmarking) aimed to create a ladder. In accordance with the methodology of the study, semi-structured interviews were conducted in the logistics companies in Antalya region in order to discover the perceptions of the firm authorities about the effects of the fourth industrial revolution on the logistics sector. The data obtained from face to face interviews were analyzed and interpreted in the computer aided qualitative data analysis program. In the light of the findings, it was revealed that the majority of the companies perceived Industry 4.0 as the leading role of technology in all business processes, especially production, and the interconnection of these processes within the scope of digital transformation. In the perception of the effects of Industry 4.0 on the logistics sector, the fourth wave of industrialization and the views that the processes in logistics will accelerate and increase the efficiency and the need for qualified personnel were within the majority.

Related posts:

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)