Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)

Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Title:Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər (1043-1103)
Author:Əkbər Nadir Nəcəf
Translator:
Editor:G. Muxtarova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:[Bakı]
Publisher:Çapar Yayınları
Year:[2020]
Pages:281
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here

Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər (1043-1103). Redaktor: G. Muxtarova. [Bakı]: Çapar Yayınları, [2020], 281 s.

Tarixşünaslıq elmində, xüsusilə də Səlcuqlu dövrü araşdırmaları arasında Yaqutilər ailəsi haqqında bu kitaba qədər ən kiçik məqalə belə qələmə alınmayıb. Halbuki üç nəsil boyunca davam edən Yaqutilərin Azərbaycan və Anadolu türklərinin tarixində əvəzolunmaz rolu olmuşdur.

Monoqrafiya Azərbaycanda 60 il davam edən bir Oğuz-Səlcuqlu ailəsi olan Yaqutilər haqqında elmi ədəbiyyatda qələmə alınmış ilk və tək tədqiqat əsəridir. Yaquti ailəsi üç nəsil, yəni 1043-1103-cü illər arasında Azərbaycanı, indiki Cənubi Qafqazı və Şərqi Anadolunu öz mülkləri kimi idarə ediblər. Sultan Məlikşahın 1092-ci ildə vəfatından sonra Böyük Səlcuqlu taxtı uğrunda hakimiyyət mübarizəsinə qoşulan Yaqutilər ailənin son nümayəndəsi Məvdudun erkən vəfatı və özündən sonra varisinin olmaması səbəbindən süqut etdi.

Tədqiq olunan dövr Azərbaycan, Anadolu, İraq, Suriya və Fələstin, ümumilikdə Yaxın və Orta Şərq tarixində səkkiz əsr davam edəcək oğuz-türk siyasi, hərbi-inzibati və mədəni strukturların təməllərinin hansı şəraitdə və hansı əsaslar üzərində atıldığının öyrənilməsi baxımından son dərəcə mühümdür. Xanədanın banisi Yaqutinin Böyük Səlcuqlu dövlətinin qurucularından Çağrı bəyin oğlu, Sultan Toğrul bəyin qardaşı oğlu və Sultan Alparslanın qardaşı olması onun Səlcuqlu dövlətinin qurucuları arasında yer almasına və xüsusilə də imperiyanın “Qərb siyasəti”nin (Bizans siyasəti) memarı olmasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan Yaqutilər dövrü bölgənin xristian xalqlarının dini-sosial-mədəni baxımdan formalaşma prosesində də yeni bir mərhələ təşkil edir.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...