Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)

Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Title:Tanıdığım insanlar. I kitab
Author:Əli Şamil (Əli Hüseyn oğlu Şamilov)
Translator:
Editor:Əlipənah Bayramlı, Tahir Aydın oğlu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Sumqayıt” nəşriyyatı
Year:2000
Pages:152
ISBN:5896002742
File:PDF, 96.1 MB
Download:Click here

Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab. Redaktorlar: Ə. Bayramlı, T. Aydın oğlu. Bakı: “Sumqayıt” nəşriyyatı, 2000, 152 s. ISBN 5896002742

Annotasiya: Kitabda toplanan oçerklərdə bir-birindən min kilometrlərlə uzaqlarda yaşayan soydaşlarımızın ömür yolundan bəhs edilir, onların timsalında Avrasiya məkanındakı türk xalqlarının tarixindən, bu gündən söhbət açılır, Azərbaycanla əlaqələri göz önünə sərilir.

İçindəkilər

Seyfəddin Altaylı. Ön söz yerinə … 5
Oxucuya … 9
Hürriyyət zor qazanılan kolay qayb ediləndir. — Rauf Denktaş … 11
Görüşlərim və söhbətlərim. — Həmid Nütqi … 22
Bir ozan tanıyıram. — Arif Şirin … 38
Uman yerdən küsərlər. — Şeyit Xanım … 50
İrana gedəndə və gələndə. — Ziya Bünyadov … 57
Bir həftə Kırıkkaledə. — İsgəndər Muzbeg … 65
Tarix yenidən yazılır. — Eğer Çolokov … 74
Qaqauzam Bucaqdır yerim. — Tudora Arnaut … 83
Tehranda və Bakıda. — Əli Kamali … 98
Milli şüur oyadan insan. — Qəzənfər Paşayev … 111
Qafqazın bu tərəfində və o tərəfində. — Axmat Sozayev … 118
Tatar gəldi su gəldi. — Nigara İsmət qızı … 129
Divardan asılan bir saz günündə. — Mehman Qaraağac … 141

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)
Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)