Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Title:Əsərləri
Author:Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı
Translator:
Editor:Qeydlər və aydınlatmalar, “Səfərnamə”nin transliterasiyası, “Səfərnamə”ylə bağlı bütün yardımçı materiallar (hicri və miladi tarixlərin qarşılığı, şəxs və yer adları göstəriciləri, sözlük): Ədalət Şərif oğlu Tahirzadə; Ön sözün müəllifi: Cahangir Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi redaktoru: Ədalət Şərif oğlu Tahirzadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Lider Nəşriyyat”
Year:2005
Pages:224
ISBN:9952417401
File:PDF, 4.77 MB
Download:Click here

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Qeydlər və aydınlatmalar, “Səfərnamə”nin transliterasiyası, “Səfərnamə”ylə bağlı bütün yardımçı materiallar (hicri və miladi tarixlərin qarşılığı, şəxs və yer adları göstəriciləri, sözlük): Ə. Ş. Tahirzadə; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi redaktoru: Ə. Ş. Tahirzadə. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, 224 s. ISBN 9952417401

Annotasiya: XIX yüzil Azərbaycan realist-maarifçi ədəbiyyatının yaradıcılarından biri, rus ordusunun generalı, Rusiya İmperator Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz bölməsinin və Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyətinin həqiqi üzvü Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlının (1809-1861) ədəbi irsindən bizə az şey gəlib çatmışdır. Azərbaycan oxucusu onu əsasən “Rəşid bəy və Səadət xanım” hekayəsinə və “Səfərnamə” yol qeydlərinə görə tanıyır.
Bu kitaba Qutqaşınlının məktubları, həyat və yaradıcılıq yolunu işıqlandıran məqalələri də daxil edilmişdir.

Related posts:

Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
İSMAİL BEY, Gutgaşınlı
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Piriyev V. Z. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası (2006)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)