Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)

Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Title:Anadolu ağızlarının sınıflandırılması
Author:Leylâ Karahan
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 630
Place:Ankara
Publisher:Türk Dil Kurumu yayınları
Year:1996
Pages:XVI, 204 [28 s. haritalar]
ISBN:9751607552
File:PDF, MB
Download:Click here

Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 630. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 1996, XVI+204 [28] s. ISBN 9751607552

Eser, çok sayıda derleme ve incelemenin kaynaklık ettiği bir sınıflandırma çalışmasıdır. Kullanılan malzemenin hazırlanış tarihi 1989 yılı öncesidir. Çalışma iki bölümden meydana gelmiştir. “Giriş” bölümünde, Anadolu ağızlarının bir kısmının ele alındığı sınıflandırmalara değinilmekte, “İnceleme” bölümünde, ağız grupları ve bu grupların ayırıcı özellikleri belirtilerek örneklendirilmekte ve bu özelliklerin coğrafi dağılımı haritalar üzerinde gösterilmektedir. Kitabın sonunda örneklerin alındığı yazılı kaynaklar ve haritalar verilmiştir.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında (2018)
Karl Saqan. Kosmos (2019)
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak: I. Petros di Sarkis Gilanentz'in kronolojisi, II. Nadi...