Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans tezi (2018)

Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans tezi (2018)
Title:Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması=Comparison of the organization structure of the state Karakhanid and Ghaznevid. Yüksek lisans tezi
Author:Nazan Aydoğdu
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Kader Altın
Language:Turkish
Series:
Place:Erzincan
Publisher:Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:IX, 114
ISBN:
File:PDF, 2.3 MB
Download:Click here

Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans tezi. Erzincan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, IX+114 s.

Özet

Karahanlılar ve Gazneliler arasındaki ilişki, dostluk ve düşmanlık boyutunda sürekli değişiklikler arz etmiştir. Gazneliler Devleti, Karahanlı Devleti’ni kendine boyun eğdirmeye çalışmıştır. Bu sebepten ötürü Karahanlı Devleti’nde kardeşler arasında çıkan anlaşmazlıkları kullanarak zaman zaman hedeflerine ulaşmayı bilmişlerdir. Bu çalışmada Karahanlı ve Gazneli devletlerini karşılaştırdığımızda Karahanlıların Türk kültürü çerçevesinde daha çok şekillenirken Gazneli devletinin içindeki etnik farklılıklar hasebiyle daha çok ağır basan Fars kültürü, Hind kültürü özelliklede Abbasilerin etkisiyle Arap kültürü etrafında şekillendiğini görmekteyiz. Bu çalışmamızda Karahanlı ve Gazneli devlerin siyasi, askeri, adli, sosyal ve kültürel farklılıkları ve benzerliklerini karşılaştırıp değerlendirmesini yapmaya çalıştık.

Abstract

The relation between Karakhanids and Ghaznevids has been constantly chaning in terms of friendship and enmity. Ghaznevid state has tried to subjugate the Karakhanid state to itself. Because of this reason Ghaznevids have been able toreach their targets from time to time by using the disagreements between the brothers in Karakhanid state When we compared the Karakhanid and Ghaznevids states inthis study, we can see that Persian culture,which is predominatly influenced bythe ethnic differences within the Ghaznevid state, is shaped around the Arap culture with the influence of the İndian culture,especially the Abbasids, while the Karakhanidsare more shaped in the Turkish culture. In this study, we tired to compare and evaluate the political, judical, social, andcultural diffences and similarities of Karakhanid and Ghaznevid state.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...