Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)

Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Title:Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar (VIII-IX əsrlər)
Author:Həyat Rəhman qızı Şamıyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“XAN” nəşriyyatı
Year:2019
Pages:392
ISBN:9099957773229
File:PDF, 3.63 MB
Download:Click here

Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar (VIII-IX əsrlər). Elmi redaktor: T. H. Nəcəfli. Bakı: “XAN” nəşriyyatı, 2019, 392 s. ISBN 9099957773229

Annotasiya:

Kitabda VIII-IX əsrlərdə Azərbaycanda baş vermiş dini-siyasi hərəkatlar orta əsr mənbələri, eləcə də müvafiq elmi ədəbiyyat əsasında tədqiq edilmişdir.
Tədqiqat VIII əsrdə baş vermiş və ərəb ağalığına qarşı yönəlmiş Beyləqan üsyanları, VII əsrdə meydana gəlmiş sosial bidətçi hərəkatlarından biri olan Pavlikianlar hərəkatı, VIII əsrin sonu – IX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində başlamış, tədricən böyük bir ərazidə yayılaraq istiqlaliyyət hərəkatına çevrilmiş Xürrəmilər-babəkilər hərəkatına və onun ideologiyasının tədqiqinə həsr olunmuşdur.
Kitab tarixçi və şərqşünaslar, Azərbaycanın Ərəb xilafəti dövrü tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)