Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Title:Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği=Urbanism in the Ancient Turks: Example of Karakhanid State. Yüksek lisans tezi
Author:Serpil Kanal
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Farhad Maksudov
Language:Turkish
Series:
Place:Aksaray
Publisher:Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2013
Pages:VIII, 141
ISBN:
File:PDF, 3.52 MB
Download:Click here

Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi. Aksaray: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, VIII+141 s.

Özet

Bu araştırmanın amacı; Orta Çağ Orta Asyasının coğrafi tanımlamasını yaparak Orta Çağ’da Karahanlı Devleti dönemi öncesi kurulan Türk devletlerinin ve bu dönemin kent kültürü özelliklerine genel bir bakış yapmak ve Karahanlı kentlerinde maddi kültürün özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelemek ve ayrıca Türk-Arap ilişkilerinin hangi koşullarda başlayarak Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde Talas Savaşı’nın ne gibi bir etkisi olduğunu ve bununun akabinde hangi kökenden geldiği tartışmalı olan Karahanlı Devleti’nin İslamiyeti nasıl kabul ettiğini araştırmak olacaktır. Araştırmamızın dayanak noktası; Arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkan araştırmamızla ilgili eserleri incelemek, olay ve olguları bağdaştırarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendiren akademik çalışmaları incelemek olacaktır.

Abstract

The purpose of research to make a geographical definition of Central Asia in Medieval to have a general look at founded Turkish Governments and this period’s city culture features before Karakhanid Government. Also to examine materialistic culture features in Karahanid cities. Furthermore, on which condition Turk-Arab relationship had started and how the Talas War had effects on Turks to admit Islam. Then to examine how Karakhanid Government which had a controversial topic on its root admitted Islam. The point of our research is to draw conclusion on archeological digs, unveiled monuments, and academical researches.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...