Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)’nda ve Gazneliler’de istihbarat. Yüksek lisans tezi (2019)

Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (2019)
Title:Türk Hakanlığı (Karahanlılar)’nda ve Gazneliler’de istihbarat=The Security Intelligence of the Turkic Khanate (Karakhanids) and Ghaznavids. Yüksek lisans tezi
Author:Süleyman Koç
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Ömer Soner Hunkan
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:VII, 78
ISBN:
File:PDF, 1.61 MB
Download:Click here

Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)’nda ve Gazneliler’de istihbarat. Yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, VII+78 s.

Özet

Mâveraünnehir ve Doğu Türkistan’da hüküm süren Türk Hakanlığı ile Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren Gazneliler Devleti istihbarat teşkilatını kullanarak hüküm sürdüğü yerler ve diğer devletler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmışlardır. Türk Hakanlığı’nda istihbarat teşkilatı sistemli bir şekilde oluşturulmasa da askeri açıdan istihbaratı kullanmışlardır. Hükümdarlar istihbarat sistemini kullanarak, tehlikelere karşı önlem almaya çalışmışlardır. Türk Hakanlığı eski Türklerin casusluk ve haberleşme sistemini kullanarak devam ettirmiştir. Gazneliler Devleti’nde ise istihbarat teşkilatı daha sistemli bir halde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Gazneliler idarî teşkilatında berîd sistemine yer vererek bir nevi istihbaratı kurumsallaştırmaya çalışmışlardır. Gazneliler Devleti’nin istihbarat sistemine baktığımız zaman, İslam etkisinde kaldığını görmekteyiz. Sâmâniler’den almış oldukları idare teşkilatını biraz daha geliştirmişlerdir. Sultan Mahmûd zamanında ülkenin neredeyse her yeri istihbarat ağıyla örülmüştür. Hatta oğlu Mes’ûd’u saraydaki casuslar vasıtasıyla takip ettirmiştir. Aynı şekilde Mes’ûd’da babası hakkında bilgi edinmek için casuslar kullanmıştır. Gazneliler askeri istihbarat faaliyetlerine de önem vererek hem ordu içerisinde hem de diğer devletlerin orduları hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Her iki devlet de istihbarat sistemini kullanarak hüküm sürdükleri yerlerde hakimiyetlerini güçlendirmeye çalışmışlardır.

Abstract

The Turkic Khanate which ruled in Transoxiana and East Turkestan, and the Ghaznavids which ruled in Khorasan, Afghanistan and North India tried to get information about the places they ruled and other states using the intelligence service. Although the intelligence was not used in an organized manner in the Turkic Khanate, it has gained an important place in the army. The rulers tried to take measures against the dangers by using the intelligence system. The Turkic Khanate continued by using the espionage and communication system of the old Turks. In the Ghaznavids State, the intelligence service was used in a more systematic manner. In particular, the Ghaznavids attempted to institutionalize intelligence in the administrative organization by giving place to the “berîd” system. When we look at the intelligence system of the Ghaznavids State, we see that it is influenced by Islam. They have improved the administrative organization that they had taken from the Samanids. During the reign of Sultan Mahmud, almost everywhere in the country was covered by the intelligence network. He even followed his son Mesûd through the spies in the palace. Similarly, Mesûd used spies to learn about his father. By giving importance to the military intelligence activities, the Ghaznavids have been informed about their army and the armies of other states. Both states tried to strengthen their domination by using the intelligence system.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...