Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan araştırma eserleri değerlendirmeli bibliyografyası. Yüksek lisans tezi (2010)

Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan araştırma eserleri değerlendirmeli bibliyografyası. Yüksek lisans tezi (2010)
Title:Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan araştırma eserleri değerlendirmeli bibliyografyası=Annotated bibliography of research works which were published in people’s Republic of China about political and cultural history of Northern Wei Dynasty (386-550). Yüksek lisans tezi
Author:Tuğba Gökçe Balcı
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2010
Pages:IX, 217
ISBN:
File:PDF, 1.96 MB
Download:Click here

Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan araştırma eserleri değerlendirmeli bibliyografyası. Yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, IX+217 s.

Özet

T’o-pa Boylar’ı tarafından kurulan Kuzey Wei Tabgaç Devleti (386-550) hem Eski Çin Tarihi’nin, hem de İslamiyetten Önceki Türk Tarihi’nin en önemli devletlerinden bir tanesidir. Kuzey Wei Tabgaç Devleti 439 yılında On Altı Devlet Dönemi’ne son vererek, Merkezi Çin topraklarını kendi siyasi birlikleri altında toplamışlardır.

Kuzey Wei Tabgaç Devleti hakkında ülkemizde ve Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki diğer yabancı ülkelerde bugüne dek kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti’nde bu konuda yazılmış çok sayıda kitap, tez ve makale bulunmaktadır.

Bu tez çalışmasında Tabgaç Devleti siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan araştırma eserlerini bir araya toplayarak, değerlendirmeli bir bibliyografya hazırlamış bulunmaktayım. Çalışmamda Kuzey Wei Tabgaç Devleti siyasi ve kültürel tarihi hakkında yazılmış 34 kitap, 37 tez ve 238 makale yer almaktadır.

Abstract

Northern Wei Dynasty which was established by T’o-pa tribes is one of the remarkable states of both Ancient Chinese History and the Turkish History Before Islam. In 439 Northern Wei Dynasty ended the Period of Sixteen States and set up a union on the Central Plains in China under their authority.

Any detailed study about Northern Wei Dynasty have not been made in our country and the other countries except People’s Republic of China, till now. However, in this counrty there are many books, thesis and essays about this subject.

In this thesis, I have prepared an annotated bibliography about the political and cultural history of Kuzey Wei Tabgaç Devleti by using the research works which were published in People?s Republic of China. The thesis is including 34 books, 37 thesis and 238 essays.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...