Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)

Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Title:魏书 (八册) [Wèi Shū (bā cè)]
Author:(北齐) 魏收 [(Běi Qí) Wèi Shōu]
Translator:
Editor:
Language:Chinese [汉语 / Hànyǔ]
Series:
Place:北京 [Běijīng]
Publisher:中华书局 [Zhōnghuá shūjú]
Year:1974
Pages:[20], XLI, 3065
ISBN:
File:PDF, 98.8 MB
Download:Click here

魏收. 魏书 (八册). 北京: 中华书局, 1974, [20] XLI+3065 页。

Wèi Shōu. Wèi Shū (bā cè). Běijīng: Zhōnghuá shūjú, 1974, [20] XLI+3065 yè.

《魏书(繁体竖排版)(套装共8册)》主要内容简介:魏书,一百三十卷(如不分子卷,则是一百十四卷),内本纪十二卷,列传九十八卷,志二十卷。内容记载了公元四世纪末至六世纪中叶的北魏王朝兴亡史。早在拓跋珪建立北魏政权时,就曾由邓渊编写代记十余卷,以后崔浩、高允等继续编写魏史,都采用编年体。

关键词: 魏書, 魏书, Wèi Shū, Book of Wei

内容 / Content

卷1 序紀 Volume 1: Preface to Annals

卷2 太祖紀 Volume 2 Annals: Taizu (Emperor Daowu)

卷3 太宗紀 Volume 3 Annals: Taizong (Emperor Mingyuan)

卷4上 世祖紀上 Volume 4a Annals: Shizu 1 (Emperor Taiwu)

卷4下 世祖紀下 恭宗紀 Volume 4b Annals: Shizu 2 (Emperor Taiwu, Gongzong (Emperor Jingmu)

卷5 高宗紀 Volume 5 Annals: Gaozong (Emperor Wencheng)

卷6 顯祖紀 Volume 6 Annals: Xianzu (Emperor Xianwen)

卷7上 高祖紀上 Volume 7a Annals: Gaozu 1 (Emperor Xiaowen)

卷7下 高祖紀下 Volume 7b Annals: Gaozu 2 (Emperor Xiaowen)

卷8 世宗紀 Volum 8 Annals: Shizong (Emperor Xuanwu)

卷9 肅宗紀 Volume 9 Annals: Suzong (Emperor Xiaoming)

卷10 孝莊紀 Volume 10 Annals: Xiaozhuang (Emperor Xiaozhuang)

卷11 廢出三帝紀 前廢帝廣陵王 Volume 11 Annals: Three Emperors that Fled – Emperor Qianfei, Prince of Guangling (also Emperor Houfei and Emperor Xiaowu)

卷12 孝静紀 Volume 12 Annals: (Emperor) Xiaojing

卷13 皇后列傳 Volume 13: Bigraphies of Empresses

卷14 神元平文諸帝子孫 Volume 14: Emperor Shenyuan’s and Emperor Pingwen’s Children and Grandchildren

卷15 昭成子孫 Volume 15: Shancheng’s (Tuoba Shiyijian) Children and Grandchildren

卷16 道武七王 Volume 16: Emperor Daowu’s Seven Princes

卷17 明元六王 Volume 17: Emperor Mingyuan’s Six Princes

卷18 太武五王 Volume 18: Emperor Taiwu’s Five Princes

卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1

卷19中 景穆十二王中 Volume 19b: Emperor Jingmu Twelve Princes 2

卷19下 景穆十二王下 Volume 19c: Emperor Jingmu Twelve Princes 3

卷20 文成五王 Volume 20: Emperor Wencheng’s Five Princes

卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen’s Six Princes 1

卷21下 獻文六王下 Volume 21b: Emperor Xianwen’s Six Princes 2

卷22 孝文五王 Volume 22: Emperor Xiaowen’s Five Princes

卷23 衛操 莫含 劉庫仁 Volume 23: Wei Cao, Mo Han, Liu Kuren

卷24 燕鳳 許謙 張衮 崔玄伯 鄧淵 Volume 24: Yan Feng, Xu Qian, Zhang Gun, Cui Xuanbo, Deng Yuan

卷25 長孫嵩 長孫道生 Volume 25: Zhang Sunsong, Zhangsun Daosheng

卷26 長孫肥 尉古真 Volume 26: Zhang Sunfei, Weu Guzhen

卷27 穆崇 Volume 27: Mu Chong

卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li

卷29 奚斤 叔孫建 Volume 29: Xi Jin, Shu Sunjian

卷30 王建 安同 樓伏連 丘堆 娥清 劉尼 奚眷 車伊洛等 Volume 30: Wang Jian, An Tong, Lou Fulian, Qiu Dui, E Qing, Liu Ni, Xi Juan, Cheyi Luodeng

卷31 于栗磾 Volume 31: Yu Lidi

卷32 高湖 崔逞 封懿 Volume 32: Gao Hu, Cui Cheng, Feng Yi

卷33 宋隱 王憲 屈遵 張蒲 榖渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 薛提 Volume 33: Song Yin, Wang Xian, Qu Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gongsun Biao, Zhang Ji, Li Xian, Jia Yi, Xue Ti

卷34 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 萬安國 Volume 34: Wang Luo Er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Wan Anguo

卷35 崔浩 Volume 35: Cui Hao

卷36 李順 Volume 36: Li Shun

卷37 司馬休之 司馬楚之 司馬景之 司馬叔璠 司馬天助 Volume 37: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Siman Jingzhi, Sima Shufan, Sima Tianzhu

卷38 刁雍 王慧龍 韓延之 袁式 Volume 38: Diao Yong, Wang Huilong, Han Yanzhi, Yuan Shi

卷39 李寶 Volume 39: Li Bao

卷40 陸俟 Volume 40: Lu Si

卷41 源賀 Volume 41: Yuan He

卷42 薛辯 寇贊 酈範 韓秀 堯暄 Volume 42: Xue Bian, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan

卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou

卷44 羅結 伊馛 乙瑰 和其奴 苟頽 薛野𧗠者 宇文福 費于 孟威 Volume 44: Luo Jie, Yi Bo, Yi Gui, He Qinu, Gou Tui, Xueye Zhe, Yuwen Fu, Fei Yu, Meng Wei

卷45 韋閬 杜銓 裴駿 辛紹先 柳崇 Volume 45: Wei Lang, Du Quan, Pei Jun, Xin Shaoxian, Liu Chong

卷46 竇瑾 許彦 李欣 Volume 46: Dou Jin, Xu Yan, Li Xin

卷47 盧玄 Volume 47: Lu Xuan

卷48 高允 Volume 48: Gao Yun

卷49 李靈 崔鑒 Volume 49: Li Ling, Cui Jian

卷50 尉元 慕容白曜 Volume 50: Wei Yuan, Murong Baiyao

卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong

卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda

卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong

卷54 游雅 高閭 Volume 54: You Ya, Gao Lu

卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang

卷56 鄭羲 崔辯 Volume 56: Zheng Xi, Cui Bian

卷57 高祐 崔挺 Volume 57: Gao You, Cui Ting

卷58 楊播 Volume 58: Yang Bo

卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao

卷60 韓麒麟 程駿 Volume 60: Han Qilin, Cheng Jun

卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao

卷62 李彪 高道悦 Volume 62: Li Biao, Gao Daoyue

卷63 王肅 宋弁 Volume 63: Wang Su, Song Bian

卷64 郭祚 張彝 Volume 64: Guo Zuo, Zhang Yi

卷65 邢巒 李平 Volume 65: Xing Luan, Li Ping

卷66 李崇 崔亮 Volume 66: Li Chong, Cui Liang

卷67 崔光 Volume 67: Cui Guang

卷68 甄琛 高聰 Volume 68: Zhen Chen, Gao Cong

卷69 崔休 裴延俊 袁翻 Volume 69: Cui Xiu, Pei Yanjun, Yuan Fan

卷70 劉藻 傅永 傅竪眼 李神 Volume 70: Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Li Shen

卷71 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悦之 淳于誕 李苗 Volume 71: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Li Miao

卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu

卷73 奚康生 楊大眼 崔延伯 Volume 73: Xi Kangsheng, Yang Dayan, Cui Yanbo

卷74 尒朱榮 Volume 74: Er Zhurong

卷75 尒朱兆 尒朱彦伯 尒朱度律 尒朱天光 Volume 75: Erzhu Zhao, Erzhu Yanbo, Erzhu Dulu, Erzhu Tianguang

卷76 盧同 張烈 Volume 76: Lu Tong, Zhang Lie

卷77 宋翻 辛雄 羊深 楊機 高崇 Volume 77: Song Fan, Xin Xiong, Yang Shen, Yang Ji, Gao Chong

卷78 孫紹 張普惠 Volume 78: Sun Shao, Zhang Puhui

卷79 成淹 範紹 劉桃符 劉道斌 董紹 馮元興 鹿悆 張熠 Volume 79: Cheng Yan, Fan Shao, Liu Taofu, Dong Shao, Feng Yuanxing, Lu Yu, Zhang Yi

卷80 朱瑞 叱列延慶 斛斯椿 賈顯度 樊子鵠 賀拔勝 侯莫 陳悅 侯淵 Volume 80: Zhu Rui, Chilie Yanqing, Hu Sichun, Jia Xiandu, Fan Zihu, He Basheng, Ho Mo, Chen Yue, Hou Yuan

卷81 綦儁 山偉 劉仁之 宇文忠之 Volume 81: Qi Jun, Shan Wei, Liu Renzhi, Yuwen Zhongzhi

卷82 李琰之 祖瑩 常景 Volume 82: Li Yanzhi, Zu Ying, Chang Jing

卷83上 外戚上:賀訥 劉羅辰 姚黄眉 杜超 賀迷 閭毗 Volume 83a: Families of Imperial Consorts 1 – He Ne, Liu Luochen, Yao Huangmei, Du Chao, He Mi, Lu Pi

卷83下 外戚下:高肇 于勁 胡國珍 李延實 Volume 83b: Families of Imperial Consorts 2 – Gao Zhao, Yu Jin, Hu Guozhen, Li Yanshi

卷84 儒林:梁越 盧醜 張偉 梁祚 平恆 陳奇 常爽 劉獻之 Volume 84: Renowned Confucians – Liang Yue, Lu Chou, Zhang Wei, Liang Zuo, Ping Heng, Chen Qi, Chang Shuang, Liu Xianzhi

卷85 文苑:袁躍 裴敬憲 盧觀 封肅 邢臧 裴伯茂 邢昕 Volume 85: Men of Letters – Yuan Yue, Pei Jingxian, Lu Guan, Feng Su, Xing Cang, Pei Bomao, Xing Xin

卷86 孝感:趙琰 長孫慮 乞伏保 孫益德 董洛生 楊引 Volume 86: Filial Piety – Zhao Yan, Zhang Sunlu, Qifu Bao, Sun Yide, Dong Luosheng, Yang Yin

卷87 節義:于什門 段進 石文德 汲固 王玄威 婁提 劉渴侯 Volume 87: Morality and Righteousness – Yu Shenmen, Duan Jin, Shi Wende, Ji Gu, Wang Xuanwei, Lou Ti, Liu Kehou

卷88 良吏:張恂 鹿生 張應 宋世景 路邕 閻慶胤 明亮 Volume 88: Virtuous Officials – Zhang Xun, Lu Sheng, Zhang Ying, Song Shijing, Lu Yong, Yan Qingyin, Ming Liang

卷89 酷吏:于洛侯 胡泥 李洪之 高遵張赦提 羊祉 崔暹 郦道元 Volume 89: Cruel Officals – Yu Luohou, Hu Ni, Li Hongzhi, Gaozun Zhang Sheti, Yang Zhi, Cui Xian, Li Dao Yun

卷90 逸士:眭誇 馮亮 李謐 鄭修 Volume 90: Retired Officals – Sui Kua, Feng Liang, Li Mi, Zheng Xiu

卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts – Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others

卷92 列女:崔覧妻封氏 封卓妻劉氏 魏溥妻房氏 胡長命妻張氏 Volume 92: Notable Women – Cui Lan’s Consort Feng, Feng Zhuo’s Consort Liu, Wei Pu’s Consort Fang, Hu Changming’s Consort Zhang

卷93 恩幸:王叡 王仲興 寇猛 趙修 茹皓 趙邕 侯剛等 Volume 93: Favorites of Nobles – Wang Rui, Wang Zhongxing, Kou Meng, Zhao Xiu, Ru Hao, Zhao Yong, Hou Gang, and others

卷94 閹官:宗愛 仇洛齊 段霸 王琚 趙黑 孫小 張宗之等 Volume 94: Eunuchs – Zong Ai, Chou Luoqi, Duan Ba, Wang Ju, Zhao Hei, Sun Xiao, Zhang Zongzhi, and others

卷95 匈奴劉聰 羯胡石勒 鐵弗劉虎 徒何慕容廆 臨渭氐苻健 羌姚萇 略陽氐吕光 Volume 95: Liu Cong of the Xiongnu, Shi Le of the Jie People, Liu Hu of the Tiefu, Murong Hui of the Tuhe, Fu Jian of the Linwei Di, Yao Chong of the Qiang, Lu Guang of the Lüeyang Di

卷96 司馬叡列傳 賨李雄列傳 Volume 96: Biography of Sima Rui, Biography of Cong Lixiong

卷97 島夷桓玄 海夷馮跋 島夷劉裕 Volume 97: Huan Xuan of the Daoyi People, Feng Ba of the Haiyi, Liu Yu of the Daoyi

卷98 島夷蕭道成 島夷蕭衍 Volume 98: Xiao Daocheng of the Daoyi People, Xiaoyan of the Daoyi

卷99 私署凉州牧張實 鮮卑乞伏國仁 鮮卑秃發烏孤 私署凉王李暠 盧水胡沮渠蒙遜 Volume 99: Governor Mu Zhangshi of Liangzhou, Qifu Guoren of the Xianbei, Tufa Wugu of the Xianbei, Governor Liangwang Ligao, Juqu Mengxun of the Lushui People

卷100 高句麗 百濟 勿吉 失韋 豆莫婁 地豆于 庫莫奚 契丹 烏洛侯 Volume 100: Goguryeo, Baekje, Wuji, Shiwei, Doumolou, Didouyu, Kumo Xi, Khitan, Wuluohou

卷101 氐 吐榖渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠 Volume 101: Di Peoples, Tuyuhun, Dangchang, Gaochang, Dengzhi, Man, Liao

卷102 西域 Volume 102: Western Regions

卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche

卷104 自序 Volume 104: Author’s Preface

Preface to Treatises

卷105之一 天象志一之一 Volume 105a Treatise 1: Celestial Phenomena 1

卷105之二 天象志一之二 Volume 105b Treatise 1: Celestial Phenomena 2

卷105之三 天象志一之三 Volume 105c Treatise 1: Celestial Phenomena 3

卷105之四 天象志一之四 Volume 105d Treatise 1: Celestial Phenomena 4

卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1

卷106中 地形志二中 Volume 106b Treatise 2: Terrain 2

卷106下 地形志二下 Volume 106c Treatise 2: Terrain 3

卷107上 律曆志三上 Volume 107a Treatise 3: Treatise on Music and Calendars 1

卷107下 律曆志三下 Volume 107b Treatise 3: Treatise on Music and Calendars 2

卷108之一 禮志四之一 Volume 108a Treatise 4: Rituals 1

卷108之二 禮志四之二 Volume 108b Treatise 4: Rituals 2

卷108之三 禮志四之三 Volume 108c Treatise 4: Rituals 3

卷108之四 禮志四之四 Volume 108d Treatise 4: Rituals 4

卷109 樂志五 Volume 109 Treatise 5: Music

卷110 食貨志六 Volume 110 Treatise 6: Finance and Economics

卷111 刑罰志七 Volume 111 Treatise 7: Criminal Punishment

卷112上 靈徵志八上 Volume 112a Treatise 8: The Spiritual World 1

卷112下 靈徵志八下 Volume 112b Treatise 8: The Spiritual World 2

卷113 官氏志九 Volume 113 Treatise 9: Official Ranks

卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 – Buddhism and Daoism

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)