Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab (2000)
Title:Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab
Author:Kollektiv
Translator:
Editor:Elmi redaktoru: Oruc Söhrab oğlu Əliyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Səda” nəşriyyatı
Year:2000
Pages:228
ISBN:5868741382
File:PDF, 342 MB
Download:Click here

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab. Elmi redaktor: O. S. Əliyev. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2000, 228 s. ISBN 5868741382

Annotasiya: “Tədqiqlər” in növbəti kitabı Azərbaycan folklorşünaslığına dair son illərdə aparılmış araşdırmaların nəticələrini əks etdirir. Məcmuədə şifahi söz sənətinin ayrı-ayrı janrlarına, poetika problemlərinə, aşıq sənətinin ünlü nümayəndələrinin yaradıcılığına, folklor mətnlərinin mifoloji baxımdan öyrənilməsinə, yazılı və şifahi ədəbiyyat məsələlərinə və s. həsr olunmuş məqalələr özünə yer tapmışdır. Yazılarda ara-sıra təsadüf olunan subyektiv mülahizələrin saxlanması məqsədyönlü sayılmışdır.

Kitabın içindəkilər:

İsrafil Abbaslı. Azərbaycan folklorşunaslığı: təşəkkülü və inkişaf mərhələləri … 3
Qara Namazov. “Kitabi Dədə Qorqud”un sələfləri … 41
Hüseyn İsmayılov. Miskin Abdalın sənət dünyası … 53
Məhərrəm Qasımlı. Molla Qasım yoxsa, Xəstə Qasım ? … 69
Bəhlul Abdulla. Folklorda yeddi sayının simvolik səciyyəsi … 79
Oruc Əliyev. Azərbaycan nağıllarının struktur xüsusiyyətləri və poetik dili … 95
Füzuli Bayat. Məhəbbət (eşq) dastanları … 123
Esmira Gözəlova. Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması və folklor süjetləri … 147
Cəlal Bəydili (Məmmədov). Dağ əyəsi Sarı qız … 154
Faiq Çələbi. Azərbaycan xalq yanıtmaclarının formaları … 170
Məhərrəm Cəfərli. Məhəbbət dastanlarında doğuluş motivləri … 191
Nübar Namazova. Səməd Vurğunun “Ayın əfsanəsi” poeması və xalq əfsanələri … 197
Leyla Əliyeva. Aşıq Hüseynin “Qaçaq Kərəm” dastanı … 207
Əli Şamil. Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəaliyyəti … 220

Related posts:

Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Mustafa Özçelik. Seyyid Battal Gazi (2009)
Yağmur Say. Türk İslam tarihinde ve geleneğinde Seyyid Battal Gazi ve Battalname (2009)
La geste de Melik Dānişmend. Tome II (1960)
La geste de Melik Dānişmend. Tome I (1960)
Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)
Azərbaycan nağılları. II hissə (2005)
Azərbaycan nağılları. I hissə (2005)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami (2011)
Xalisbəyli T. T. Nizami Gəncəvi və Azərbaycan qaynaqları (1991)
Dede Korkut Kitabı’nın Günbet yazması: inceleme, metin, dizin ve tıpkıbasım (2019)
Azərbaycan folkloru antologiyası. X kitab: İrəvan çuxuru folkloru (2004)
Aşıq Musa. Əsərləri (2013)
Azərbaycan folkloru antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, II cild (2009)
Qəmərli M. Ə. Atalar sözü (2003)
Шайх Низомий Ганжавий. Махзан ул–асрор (2016)
Hacılı A. A., Poladoğlu A. Ahıska türk folkloru (1998)
Əlibəyzadə E. M. Nizami və tariximiz (2004)
Nizami Gəncəvi. Simnar (1964)
Низами Гянджеви. Искендер–наме (1986)
Низами Гянджеви. Семь красавиц (1986)
Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун (1986)
Rüstem Aliyev. Nizami Gencevi (1991)