Əkbər N. Nəcəf. Pis tarix (2020)

Əkbər N. Nəcəf. Pis tarix (2020)
Title:Pis tarix: səfalətin kəşfi, səlamət sistemi, itaət rejimi və yoxsulların idarəsi
Author:Əkbər Nadir Nəcəf
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Başla Kitab
Year:2020
Pages:352
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here

Əkbər N. Nəcəf. Pis tarix: səfalətin kəşfi, səlamət sistemi, itaət rejimi və yoxsulların idarəsi. Bakı: Başla Kitab, 2020, 352 s.

“Pis” kimdir və eyni zamanda nədir ? Bu, italyan rahibin “media evo” (orta əsr) adını verdiyi Xristian Avropa tarixinin başlıca sualıdır. Həmin suala cavab axtaran əlinizdəki kitab, IV-XIX əsrlərin Xristian Dünyasında səfalətin dünyəvi imkanları qarşısında səlamətin sonsuz ilahiliyinin qabardıldığı yoxsulluq əxlaqı üzərinə qurulmuş itaət rejiminin tarixini aydınlatmaq həvəsindədir. Bu məqsədlə kitab kasıblığın sistem halına gətirdiyi, səfalət-səlamət rejiminin hökm sürdüyü, yoxsulun vicdanına dair tərbiyə qaydalarının və idarə strukturlarının yaradıldığı unudulmuş uzun qaranlıq keçmişi işıqlandırır. Alternativ bir “Avropa tarixi” oxuması olan bu əsərin hədəfi, müasir tədqiqatçılar tərəfindən feodalizm olaraq damğalanan, əslində təməl idealogiyası səlamət olan Roma İmperiyası sonra qitənin yaşadığı yoxsulluq sisteminin ümumi mənzərəsini yaratmaqdadır.

311-ci ildə Romanın xristianlığı tanıması ilə siyasiləşən səlamət anlayışı XIX əsrə qədər yaşadı. Bu tarixdən sonra onun yerini “siyasi iqtisad” anlayışı aldı. Siyasi iqtisadla birlikdə səfalət xristianlığın “saf, vicdani və ilahi normativləri”ndən qopardılaraq dövlətləşdirildi və yoxsulluq müasir iqtidarın ana problemi halına gətirildi. Modern iqtidar sistemi (ration statio) Avropada səfalətin kökünü qurudarkən, yoxsulluğu işğal etdiyi ölkələrə ixrac etdi. Beləcə, Avropa rifahın təminatı altına alınıb “yaxşının məkanı” halına gətirilərkən, onun “təhlükəsizliyi və inkişafı” yaşadığımız mədəniyyətin hədəfinə çevrildi.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. İnanc yaddaşı (2014)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)