Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)

Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
Title:Aşıq sənəti (qaynaqlar, tarixi yaranışı və mühitləri)
Author:Məhərrəm Paşa oğlu Qasımlı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: İsrafil İsmayıl oğlu Abbaslı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Ozan” nəşriyyatı
Year:1996
Pages:258 [2]
ISBN:
File:PDF, 34.1 MB
Download:Click here

Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (qaynaqlar, tarixi yaranışı və mühitləri). Elmi redaktor: İ. İ. Abbaslı; AEA Nizami adına Əİ. Bakı: “Ozan” nəşriyyatı, 1996, 258 [2] s.

Annotasiya: Qədim və zəngin xalq yaradıcılığının sevilə-sevilə qorunaraq qərinələri aşıb gələn bir qolu-aşıq sənətimizin qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri bu kitabda ilk dəfə olaraq ətraflı araşdırılır. Əsər mötəbər, zəngin məxəzlərə söykənir və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İçindəkilər:

Ön söz əvəzi … 3

I fəsil: Aşıq sənətinin genetik qaynaqları … 6

II fəsil: Aşıq sənətinin yaranışı və biçimlənməsi … 81

III fəsil: Azərbaycanın tarixi və çağdaş aşıq mühitləri … 157
[III. 1. Göyçə aşıq mühiti … 169]
[III. 2. Dərələyəz aşıq mühiti … 177]
[III. 3. Naxçıvan aşıq mühiti … 181]
[III. 4. İrəvan aşıq mühiti … 184]
[III. 5. Çıldır aşıq mühiti … 186]
[III. 6. Dərbənd aşıq mühiti … 191]
[III. 7. Qarabağ aşıq mühiti … 196]
[III. 8. Şirvan aşıq mühiti … 202]
[III. 9. Borçalı aşıq mühiti … 207]
[III. 10. Gəncəbasar aşıq mühiti … 212]
[III. 11. Güney mühitləri … 222]
[III. 11. 1. Qaradağ-Təbriz aşıq mühiti … 226]
[III. 11. 2. Urmiya aşıq mühiti … 228]
[III. 11. 3. Zəncan aşıq mühiti … 233]
[III. 11. 4. Savə aşıq mühiti … 234]
[III. 11. 5. Xorasan aşıq mühiti … 235]
[III. 11. 6. Qaşqay aşıq mühiti … 236]

Nəticə … 252

Related posts:

Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Alev Çırpıcı. Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sana...
Şərifov A. K. Azərbaycanda türk teatrı tarixi materialları (1930)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Алиева И. Х. Политическое и социально-экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии, 18...
Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)