Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)

Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Title:Qafqaz Albaniyası (tarixi-filoloji etüdlər)
Author:Q. Voroşil [Voroşil Levon oğlu Qukasyan]
Translator:
Editor:Tərtib edəni, elmi redaktor, ön sözün, qeyd və şərhlərin müəllifi: Ədalət Şərif oğlu Tahirzadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Öyrətmən” nəşriyyatı
Year:1993
Pages:108
ISBN:
File:PDF, 2.68 MB
Download:Click here

Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (tarixi-filoloji etüdlər). Tərtib edəni, elmi redaktor, ön sözün, qeyd və şərhlərin müəllifi: Ə. Tahirzadə. Bakı: “Öyrətmən” nəşriyyatı, 1993, 108 s.

Kitabın içindəkilər:

“Tapılmış” alimin “itmiş” əsəri (Ədalət Tahirzadə) … 3

I fəsil

Albaniya // Aran qədim Azərbaycanın bir parçasıdı … 12
§ 1. Albaniya // Aran tarixini yazanlara ötəri baxış … 12
§ 2. Albaniya // Aran sakinləri haqqında bir-neçə söz … 16

II fəsil

Albaniya // Aranda dil vəziyyəti, yazı və ədəbiyyat … 24
§ 1. Albaniyalıların dili və yazısı haqqında … 24
§ 2. Ədəbiyyat … 51

III fəsil

Albaniya // Aranda məktəb … 74

IV fəsil

Azərbaycan dilinin təşəkkülü tarixinə dair … 78
Qeydlər və şərhlər … 99

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Pis tarix (2020)