Murat Koca. Batı Karahanlılar’da (1042-1212)Tamgaç Buğra İbrahim Han (1052-1068)dönemi ve faaliyetleri. Yüksek lisans tezi (2015)

Title:Batı Karahanlılar’da (1042-1212)Tamgaç Buğra İbrahim Han (1052-1068)dönemi ve faaliyetleri=The period of Tamgac Bugra İbrahim Khanand his activiti̇es in Western Karakhanids. Yüksek lisans tezi
Author:Murat Koca
Translator:
Editor:Tez danışmanı: İlyas Topsakal
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:VIII, 117
ISBN:
File:PDF, 10.2 MB
Download:Click here

Murat Koca. Batı Karahanlılar’da (1042-1212)Tamgaç Buğra İbrahim Han (1052-1068)dönemi ve faaliyetleri. Yüksek lisans tezi. İstanbul: T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, VIII+117 s.

Öz

”Batı Karahanlılar’da Tamgaç Buğra İbrahim Han Dönemi Ve Faaliyetleri” adlı çalışmada, Tamgaç Buğra İbrahim Han Dönemi’nin Batı Karahanlılar’ın kurulmasındaki rolü hakkında bilgi verilmiştir. Bu dönem içerisindeki idari, siyasi ve sosyal hayat üzerinde durulmuştur. İbrahim Han’ın Maveraünnehir’de kurduğu devletin, komşu devletlerle siyasi ilişkileri hakkında bilgiler sunulmuştur. Ayrıca bu dönemde imar ve eğitim alanındaki yenikliklerin Türk-İslam kültürünün oluşmasına yaptığı katkı ortaya konulmuştur. Çalışmada İslam kaynakları, arkeolojik veriler ve çağdaş araştırmalar kullanılmıştır.

Abstract

In this study of ”The period of Tamgaç Buğra Ibrahim Khan and his actıvıties Western Karakhanids” it is given the information of the role of the Tamgaç Buğra İbrahim Khan’s period on the foundation of Western Karakhanidits. It is emphasised the administrative social and political life of the period. The state of İbrahim Khan in Transoxiana and its political relations of the neigbouring countries are olso stated in this study. It is pointed out the contrybutions of the innovations in the public improvements and education on Turkish-Islamic culture. In this study it is used Islamic sources, archeological datas and contemporary researches.