I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti – Azerbaycan ilişkileri ve Kafkas İslam Ordusu uluslararası sempozyumu, 13-16 Eylül 2018 – Bakü (2021)

Title:I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti – Azerbaycan ilişkileri ve Kafkas İslam Ordusu uluslararası sempozyumu, 13-16 Eylül 2018 – Bakü: bildiriler
Author:
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Hüseyin Tosun; İnceleyenler: İbrahim Ethem Atnur, Selçuk Ural
Language:Turkish, Russian
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi yayını, yayın no: 493
Place:Ankara
Publisher:Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Year:2021
Pages:VIII, 749
ISBN:9789751747594
File:PDF, 9.73 MB
Download:Click here

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti – Azerbaycan ilişkileri ve Kafkas İslam Ordusu uluslararası sempozyumu, 13-16 Eylül 2018 – Bakü: bildiriler. Yayına hazırlayan: Hüseyin Tosun; İnceleyenler: İbrahim Ethem Atnur, Selçuk Ural; AKDTYK AAM yayını, yayın no: 493. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2021, VIII+749 s. ISBN 9789751747594

İçindekiler

Bildiriler

Hikmet Öksüz, Ali Akyıldız. Komünist oluşumların esaret altındaki Türk askerleri ile Azerbaycan Türklerini bolşevik propogandada kullanma girişimleri … 3

Ali Haydar Soysüren. Azerbaycan’ın bolşevikleştrilmesi süreci ve Türkiye’nin rolü bağlamında Azerbaycanlı milliyetçilerin yaklaşımı … 27

Ali Sinan Bilgili, Murat Saltuk Bilgili. 1918’de Osmanlı-Azerbaycan ticaret hukuku ve Azerbaycan ahalisinin tabi’yyeti meselesi … 67

Bengül Bolat. Bağımsız Azerbaycan Devleti – Osmanlı Devleti eğitim ilişkileri … 109

Kharsiev Boris Magomet-Gireyevich. Шариатские отряды Северного Кавказа и Кавказская исламская армия … 129

Cengiz Atlı. Azerbaycan arşiv belgeleri ışığında Ermenilerin 1918-1920’de, Erivan ve Baküde yaptıkları Ermeni mezalimi … 143

Cengiz Kartın. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz belgelerinde Azerbaycan (1918-1919) … 173

Fatma Uygur. Bolşevik ihtilâli sürecinde Fransa’nın Kafkasya politikası ve Ali Merdan Topçubaşı’nın diplomatik mücadelesi … 195

Figen Atabey. Kafkasya’da Türk-Alman ilerlemesine ilişkin İngiliz Genelkurmaylığı’nın gizli raporu (13 Şubat – 7 Ekim 1918) … 219

Доного Хаджи Мурад. Пребывание турецких войск в Дагестане (1918 г.) в воспоминаниях современников и на страницах газет … 241

İsmail Özçelik. Gazete ve dergi̇ i̇si̇mlerden hareketle Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda Azarbaycan basınının mi̇lli̇ oluşuma katkıları … 255

Kamil Veli Nerimanoğlu. Rusya devlet askeri̇-tari̇hi̇ arşi̇vi̇nde ve di̇ğer I. Dünya savaşı kaynaklarında Sarıkamış trajedi̇si̇ … 285

Lokman Zor. Azerbaycan Halk Cumhuri̇yeti̇’ni̇n kuruluşu ve dönemi̇n sosyopoli̇ti̇k yapısının “Ali̇ ve Ni̇no” fi̇lmi̇nde sunumu … 317

Muharrem Turp. Mondros mütarekesi̇ müzakereleri̇nde Kafkasya meselesi̇ … 333

Mustafa Çolak. Müttefi̇k Almanya’nın Kafkas İslam Ordusu operasyonlarını engelleme çabaları … 359

Nejla Günay. Mondros mütarekesi̇ öncesi̇nde Doğu Anadolu’yu Ermeni̇ yurdu yapma çalışmaları ve Kafkas cephesi̇nde yaşanan si̇yasi̇ ve askerî geli̇şmeler … 389

Nuri Köstüklü. Türk tari̇h ders ki̇taplarında Azerbaycan ve Azerbaycan Türkleri̇’ni̇n temsi̇li̇ üzeri̇ne bi̇r araştırma … 429

Oktay Bozan. Ali̇ Merdan Topçubaşı’nın “Azerbaycan’ın teşekkülü” adlı eseri̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi̇ … 445

Orhan Turan. İngi̇ltere’ni̇n Transkafkasya poli̇ti̇kası çerçevesi̇nde Azerbaycan i̇le i̇lgi̇li̇ değerlendi̇rmeleri̇ (1917-1921) … 465

Saime Yüceer. Enver Paşa’nın Kafkasya poli̇ti̇kası ve i̇lk Türk cumhuri̇yeti̇ni̇n kuruluşu: Azerbaycan Halk Cumhuri̇yeti̇ … 507

Selçuk Ural. Kafkasya güç mücadelesi̇nde İngi̇ltere’ni̇n Ermeni̇stan poli̇ti̇kası … 543

Sevinç Aliyeva. Dağlı Cumhuri̇yeti̇’ni̇n kuruluşu ve Kafkas İslam Ordusu’nun rolü … 581

Sezai Balcı, Selcan Alperay Eraslan. Mütareke İstanbulu’nda bi̇r si̇yasi̇ ci̇nayet: Behbud Han Cevanşi̇r’i̇n şehi̇t edi̇lmesi̇ ve Torlakyan davası … 597

Sezen Kılıç. 1918 yılı Alman dış poli̇ti̇kasında Azerbaycan ve Ermeni̇stan’ın yeri̇ … 621

Sinan Kiyanç. Avustralya basınında Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan … 647

Ünal Taşkın. Efendi̇zade Mehmed Şeri̇f’i̇n anlattikları ışığında Azerbaycan … 665

Yasin Coşkun. Azerbaycan Halk Cumhuri̇yeti̇’ni̇n ocak 1920’de taninmasından sonra İngi̇ltere’ni̇n Azerbaycan’da Türk mi̇lli̇yetçi̇li̇ği̇ne dai̇r endi̇şeleri̇ … 691

Камиль М. Алиев. Полковник князь Нух-бек Шамхал Тарковский. Неизвестные страницы истории Горского правительства и Кавказкой исламской армии. 1917-1919 гг. … 713

Sebahattin Şi̇mşi̇r. Azerbaycan’ın bolşevi̇kler tarafından i̇şgali̇ sonrası ortaya çıkan muhaceret hareketi̇ ve muhaci̇rlere karşı Atatürk dönemi̇nde uygulanan poli̇ti̇kalar … 735