Nurcan Gül Arslan. Ya’kûbî, Taberî ve İbn Kesîr’de Emevî algısı (H.41/661-H.73/692). Yüksek lisans tezi (2016)

Nurcan Gül Arslan. Ya'kûbî, Taberî ve İbn Kesîr'de Emevî algısı (H.41/661-H.73/692). Yüksek lisans tezi (2016)
Title:Ya’kûbî, Taberî ve İbn Kesîr’de Emevî algısı (H.41/661-H.73/692)=The perception of the Umayyads in Ya’kûbî, Taberî ve iİbn Kesîr (H.41/661-H.73/692). Yüksek lisans tezi
Author:Nurcan Gül Arslan
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Şefaettin Severcan
Language:Turkish
Series:
Place:Kayseri
Publisher:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XII, 286
ISBN:
File:PDF, 2.37 MB
Download:Click here

Nurcan Gül Arslan. Ya’kûbî, Taberî ve İbn Kesîr’de Emevî algısı (H.41/661-H.73/692). Yüksek lisans tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, XII+286 s.

Özet

Çalışmamız Taberȋ’nin (ö.310/923) Târȋhu’l-Ümem ve’l Mülûk, Ya’kûbȋ’nin (ö. 292/905’den sonra) Târȋhu’l-Ya’kûbȋ ve İbn Kesȋr’in (ö.774/1373) el-Bidâye ve’n-Nihâye eserlerinin Emevȋlerin kuruluşundan (H.41/661) Abdülmelȋk b. Mervân’ın yeniden hakimiyeti Emevî ailesi adına birleştirmesine (H.73/692) kadar geçen sürecin anlatımını konu edinmektedir. Söz konusu dönem İslam toplumunun dinȋ, siyasȋ, sosyal değişim ve dönüşümlerinin yaşanması vesile olan pek çok önemli hadiseye tanık olmuştur. Bu nedenle işaret edilen tarihȋ sürecin günümüze ulaşan anlatımı adı geçen müelliflerin eserleri üzerinden karşılaştırmalı okumaya tabi tutulup değerlendirilmiştir.

Araştırmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde incelenen tarihsel süreç hakkında kronolojik bilgi verilmiş ayrıca çalışmamızın arkaplanını oluşturan tarihçi ve tarihyazımı arasındaki ilişki ele alınıp çalışmanın kapsamına giren müelliflerin hayatları aktarılmıştır. Birinci bölüm ise H.73/692 yılına kadar geçen süreçte Emevȋlerin yönetim sistemi ve idarecilerine dair anlatım incelenip değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İkinci ve üçüncü bölümde de Emevȋler döneminde oluşan muhalif yapılar ve rakip oluşumlara dair anlatım karşılaştırılıp değerlendirilmiştir.

Abstract

This study involves the narratives, from the establishment of the Umayyads (H.41/661) to re-unite the State on behalf of the Umayyad Family (H.73/692) in major history books; Târȋhu’l-Ümem ve’l Mülûk (written by Tabarȋ), Târȋhu’l-Ya’kûbȋ (written by Ya’kûbȋ) and el-Bidâye ve’n-Nihâye (written by İbn Kesȋr). In this historical period, many important events have occured for Islamic revolution. Therefore this period has analysed with comparative readings.

This reseach consist of one preface and three main chapter. In preface will give information about the historical period was investigated, relation with historian and historiography and life of the historians have examinated in this research. Chapter one will investigate the narratives in this three historians about management system of The Umayyads and important Caliph in this historical period. Chapter two and three will seek the narratives about opposition movements and will evaulate.

Leave a Comment