Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar (2005)

Title:Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
Author:əl-Kufi, ət-Təbəri, əl-Bəlazuri, əl-Yaqubi, əl-Qəlqəşəndi
Translator:Ziya Bünyadov, Cabir İsgəndərli, Hikmət Əkbərov, Sevda Əli qızı Süleymanova, Esmeralda Ağayeva
Editor:
Language:Türkcə
Series:Vətən tarixi
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
Year:2005
Pages:336
ISBN:
File:PDF, 2.2 MB
Download:Click here

Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar. Ərəbcədən tərcümə edən, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifləri: Z. Bünyadov, C. İsgəndərli, H. Əkbərov, S. Süleymanova, E. Ağayeva. Bakı: “Nurlan” NPM, 2005, 336 s.

Annotasiya: Oxucuların istifadəsinə təqdim olunan bu kitab orta əsr ərəb müəlliflərinin (Kufi, Təbəri, Bəlazuri, Yəqubi və Qəlqəşəndi) əsərlərindən Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid seçilmiş material əsasında tərtib olunmuşdur. Əsər həm mütəxəssislər, həm də geniş oxucular üçün faydalı olan məlumatlarla zəngindir.

Mündəricat

Fərda Əsədov. Ön söz

Əhməd ibn Ə’səm əl-Kufi. “Kitab əl-futuh (Fəthlər kitabı)”: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə dair çıxarışlar. Ərəbcədən tərcümə edəni, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifi akademik Z. Bünyadov

ət-Təbəri. “Tərix ər-rüsul va-l müluk”: Azərbaycanda ərəb işğalları dövrünün tarixinə aid çıxarışlar. Ərəbcədən tərcümə edəni, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifi C. İsgəndərli

əl-Bəlazuri. “Kitəb futuhi-l-buldən”: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə dair çıxarışlar. Ərəbcədən tərcümə edəni, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifi H. Əkbərov

əl-Yaqubi. “Tarix”: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə dair çıxarışlar. Ərəbcədən tərcümə edəni, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifi S. Süleymanova

əl-Qəlqəşəndi. “Sübh əl-Ə’şa fi siaat əl-inşa”: Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixinə dair çıxarışlar. Ərəbcədən tərcümə edəni, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifi E. Ağayeva

İxtisarlar

Xüsusi terminlər göstəricisi

Göstəricilər
-Şəxs adları
-Coğrafi adlar
-Tayfa, sülalə adları. Etnonimlər