Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. VI cild (2023)

Title:Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. VI cild (Mart 1919)
Author:
Translator:
Editor:Transliterasiya edənlər: Mehdi Gəncəli, Azad Ağaoğlu; Elmi redaktor: Teymur Kərimli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:ADA Universiteti
Year:2023
Pages:489
ISBN:9789952831498
File:PDF, 10.3 MB
Download:Click here

Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. VI cild (Mart 1919). Transliterasiya edənlər: M. Gəncəli, A. Ağaoğlu; Elmi redaktor: T. Kərimli. Bakı: ADA Universiteti, 2023, 489 s. ISBN 9789952831498

Önsöz

… İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında 443 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur. Qǝzet ǝksǝriyyǝtlǝ 4 sǝhifǝ hǝcmindǝ çıxsa da, bǝzi nömrǝlǝrdǝ sǝhifǝlǝrin sayı fǝrqlilik göstǝrir. Hǝr sǝhifǝdǝki sütunların sayı vǝ sǝhifǝlǝrin ölçüsü, qǝzetin çap olunduğu 19 ay yarımlıq müddǝt ǝrzindǝ bir neçǝ dǝfǝ dǝyişmişdir.

“Azǝrbaycan” qǝzetinin nüsxǝlǝri Azǝrbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarǝsindǝ, Azǝrbaycan Respublikasının Dövlǝt Arxivindǝ, Azǝrbaycan Respublikası Prezidentinin İşlǝr İdarǝsinin Siyasi Sǝnǝdlǝr Arxivindǝ, Mǝhǝmmǝd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda vǝ Azǝrbaycan Milli Kitabxanasında pǝrakǝndǝ halda saxlanmaqdadır. …

Mündəricat

Ön söz
Oxucuların diqqətinə
Nömrə 126 (2 mart 1919) … 1
Nömrə 127 (3 mart 1919) … 21
Nömrə 128 (4 mart 1919) … 41
Nömrə 129 (5 mart 1919) … 61
Nömrə 130 (6 mart 1919) … 81
Nömrə 131 (7 mart 1919) … 105
Nömrə 132 (9 mart 1919) … 123
Nömrə 133 (10 mart 1919) … 143
Nömrə 134 (11 mart 1919) … 163
Nömrə 135 (12 mart 1919) … 185
Nömrə 136 (14 mart 1919) … 205
Nömrə 137 (16 mart 1919) … 229
Nömrə 138 (17 mart 1919) … 249
Nömrə 139 (18 mart 1919) … 269
Nömrə 140 (19 mart 1919) … 289
Nömrə 141 (20 mart 1919) … 309
Nömrə 142 (21 mart 1919) … 327
Nömrə 143 (26 mart 1919) … 345
Nömrə 144 (27 mart 1919) … 365
Nömrə 145 (28 mart 1919) … 385
Nömrə 146 (30 mart 1919) … 405
Nömrə 147 (31 mart 1919) … 429
Adlar göstəricisi … 455