Ali Fuat Eker. İbn Rüsteh’in A’lâki’n-Nefîse adlı eseri. Yüksek lisans tezi (2010)

Ali Fuat Eker. İbn Rüsteh'in A'lâki'n-Nefîse adlı eseri. Yüksek lisans tezi (2010)
Title:İbn Rüsteh’in A’lâki’n-Nefîse adlı eseri=Ibn Rusta and his work called Alaq al-Nafisa. Yüksek lisans tezi
Author:Ali Fuat Eker
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Murat Ağarı
Language:Turkish
Series:
Place:Van
Publisher:T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2010
Pages:280
ISBN:
File:PDF, 1.59 MB
Download:Click here

Ali Fuat Eker. İbn Rüsteh’in A’lâki’n-Nefîse adlı eseri. Yüksek lisans tezi. Van: T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, 280 s.

Özet

“İbn Rüsteh’in “A’lâki’n-Nefîse” Adlı Eseri” isimli tezimiz bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü araştırmanın metodu, araştırmada kullanılan kaynaklar ve kavramsal çerçeve alt başlıklarından oluşmaktadır. Kavramsal çerçeve başlığı altında ise tarih, coğrafya ve tarihi coğrafya kavramları anlatılmıştır.

Birinci bölümde İslam öncesi ve İslami dönem coğrafya algıları anlatılmaya çalışılmış, ardından İbn Rüsteh’in hayatı, eserleri ve coğrafyacılığı aktarılmaya çalışılmıştır.

İkinci bölümde ise İbn Rüsteh’in A’lâki’n-Nefîse adlı eserinin tercümesi verilmiştir. Bu bölümde eserin tercümesi olduğu gibi verilmiştir. Ayrıca tercüme dipnot referanslarıyla desteklenmeye çalışılmıştır.

Summary

This study, “Ibn Rusta and His Work Called Alaq Al-Nafisa”, has been formed mainly by an introduction and two main chapters. At the Introduction, method of the study, sourches of the study and conceptual frame have been given. At the Conceptual Frame, history, geography and historical geography have beeen studied.

At the First Chapter, after Pre-Islam and Islamic Geography have been given, the life of the author, his works and geographical methodology have been introduced.

At the Second Chapter, translation of the work called Alaq Al-Nafisa has been given. This translation has been supported by the footnote referances.

Leave a Comment