Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. I cild (2021)

Title:Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. I cild (Sentyabr-oktyabr 1918)
Author:
Translator:
Editor:Transliterasiya edənlər: Mehdi Gəncəli, Azad Ağaoğlu; Elmi redaktor: Teymur Kərimli
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:ADA Universiteti
Year:2021
Pages:563
ISBN:9789952376395
File:PDF, 30.4 MB
Download:Click here

Azərbaycan qəzeti: 1918-1920-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan qəzeti”nin tam külliyyatı. 20 cilddə. I cild (Sentyabr-oktyabr 1918). Transliterasiya edənlər: M. Gəncəli, A. Ağaoğlu; Elmi redaktor: T. Kərimli. Bakı: ADA Universiteti, 2021, 563 s. ISBN 9789952376395

Önsöz

… İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında 443 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur. Qǝzet ǝksǝriyyǝtlǝ 4 sǝhifǝ hǝcmindǝ çıxsa da, bǝzi nömrǝlǝrdǝ sǝhifǝlǝrin sayı fǝrqlilik göstǝrir. Hǝr sǝhifǝdǝki sütunların sayı vǝ sǝhifǝlǝrin ölçüsü, qǝzetin çap olunduğu 19 ay yarımlıq müddǝt ǝrzindǝ bir neçǝ dǝfǝ dǝyişmişdir.

“Azǝrbaycan” qǝzetinin nüsxǝlǝri Azǝrbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarǝsindǝ, Azǝrbaycan Respublikasının Dövlǝt Arxivindǝ, Azǝrbaycan Respublikası Prezidentinin İşlǝr İdarǝsinin Siyasi Sǝnǝdlǝr Arxivindǝ, Mǝhǝmmǝd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda vǝ Azǝrbaycan Milli Kitabxanasında pǝrakǝndǝ halda saxlanmaqdadır. …

Mündəricat

Ön söz
Oxucuların diqqǝtinǝ
Nömrǝ 1 (15 sentyabr 1918) … 1
Nömrǝ 2 (19 sentyabr 1918) … 11
Nömrǝ 3 (22 sentyabr 1918) … 19
Nömrǝ 4 (25 sentyabr 1918) … 27
Nömrǝ 5 (3 oktyabr 1918) … 43
Nömrǝ 6 (4 oktyabr 1918) … 63
Nömrǝ 7 (6 oktyabr 1918) … 81
Nömrǝ 8 (7 oktyabr 1918) … 99
Nömrǝ 9 (8 oktyabr 1918) … 117
Nömrǝ 10 (9 oktyabr 1918) … 135
Nömrǝ 11 (10 oktyabr 1918) … 153
Nömrǝ 12 (11 oktyabr 1918) … 171
Nömrǝ 13 (13 oktyabr 1918) … 189
Nömrǝ 14 (14 oktyabr 1918) … 207
Nömrǝ 15 (15 oktyabr 1918) … 225
Nömrǝ 16 (16 oktyabr 1918) … 243
Nömrǝ 17 (20 oktyabr 1918) … 261
Nömrǝ 18 (21 oktyabr 1918) … 279
Nömrǝ 19 (22 oktyabr 1918) … 299
Nömrǝ 20 (23 oktyabr 1918) … 317
Nömrǝ 21 (24 oktyabr 1918) … 333
Nömrǝ 22 (25 oktyabr 1918) … 351
Nömrǝ 23 (27 oktyabr 1918) … 369
Nömrǝ 24 (28 oktyabr 1918) … 387
Nömrǝ 25 (29 oktyabr 1918) … 407
Nömrǝ 26 (30 oktyabr 1918) … 429
Nömrǝ 27 (31 oktyabr 1918) … 451
Adlar göstəricisi … 471