Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)

Title:Gülüstani-İrəm
Author:A. Bakıxanov
Translator:[Tərcümə edən: M. Əsgərli; Redaktor: Ə. Ələsğərzadə]
Editor:Buraxlışa məsul: V. Bəhmənli; Redaktor: Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
Language:Türkcə
Series:Bərpanəşr
Place:Bakı
Publisher:“Xatun Plyus” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:302
ISBN:9952210453, 9789952210453
File:PDF, 7.73 MB
Download:Click here

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm. [Tərcümə edən: M. Əsgərli; Redaktor: Ə. Ələsğərzadə] Buraxlışa məsul: V. Bəhmənli; Redaktor: Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Bakı: “Xatun Plyus” nəşriyyatı, 2010, 302 s. ISBN 9952210453, ISBN 9789952210453

“Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində “Gülüstani-İrəm” əsərinin 1951-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təkrar nəşridir. Əsər çapa hazırlanarkən ilk nəşrin kitab göstəriciləri saxlanılmışdır.

«Gülüstani-İrəm»in nəşr edilən bu tərcüməsi hicri 1260 (=1844) ildə yazılmış bir nüsxədən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Əsərin bu günə qədər çap olunmamış farsca mətni isə, müxtəlif əlyazmaları şəklində bizə gəlib çatmışdır. Ayrı-ayrı katiblər tərəfindən müxtəlif tarixlərdə yazılmış bu əlyazmaları arasında bir çox fərq vardır. Buna görə də «Gülüstani – İrəm» redaktə edilərkən, yenidən yoxlanılmış və 1844-cü ildə Tiflisdə, 1862-ci ildə Səlyanda, 1867-ci ildə Qubada, 1879-80-ci ildə Dağıstanda yazılmış əlyazmaları və habelə A. Bakıxanovun xüsusi kitabxanasına məxsus bir nüsxə ilə də müqayisə olunmuşdur. İstifadə edilən bu əlyazmalarının hamısı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əlyazmaları şöbəsində saxlanılır. Əsərdən, tarixi əhəmiyyəti olmayan və mətni ağırlaşdıran bəzi hissələr çıxarılaraq nöqtələr ilə əvəz edilmişdir.

M. Şəriflinin yazdığı “Girişdən” (bax: s. 8-9)