Fenâyî. Tercüme-i tevârîh-i mülûk: Nevâyî’nin Fars hükümdarları tarihi (2020)

Title:Tercüme-i tevârîh-i mülûk: Nevâyî‘nin Fars hükümdarları tarihi (inceleme-tenkitli metin-dizin)
Author:Fenâyî
Translator:
Editor:Hazırlayan: Hilal Oytun Altun
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları: 157, Tarih ve toplum bilimleri serisi: 23
Place:İstanbul
Publisher:TYEKB yayınları
Year:2020
Pages:336
ISBN:9789751745170
File:PDF, 2 MB
Download:Click here

Tercüme-i tevârîh-i mülûk: Nevâyî’nin Fars hükümdarları tarihi (inceleme-tenkitli metin-dizin). Hazırlayan: Hilal Oytun Altun; Seri: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları: 157, Tarih ve toplum bilimleri serisi: 23. İstanbul: TYEKB yayınları, 2020, 336 s. ISBN 9789751745170

Türk dil ve edebiyat tarihinin en büyük şahsiyetlerinden olan  Ali Şîr Nevâyî’nin (ö. 906/1501) 15. asrın sonlarında Çağatay Türkçesiyle kaleme aldığı Tevârîh-i Mülûk-i Acem, yazılışının üzerinden yüz yıl geçmeden Fenâyî tarafından Osmanlı Türkçesine aktarılmıştır. Nevâyî’nin yazmayı planladığı dünya tarihinin ikinci bölümünü oluşturan eser; Hz. Âdem’den, Hz. Ömer’in hilafet devrinde Sâsânîlerin yıkılışına kadar İran’da hüküm sürmüş hanedanları konu almaktadır. Pîşdâdîler, Keyânîler, Eşkânîler ve Sâsânîler olarak dört tabakaya taksim edilen ve tarihî şahsiyetler ansiklopedisi şeklinde düzenlenmiş olan eseri Fenâyî, her bakımdan aslına oldukça sadık bir şekilde Osmanlı Türkçesine aktarmıştır.

Türk ve dünya kütüpha­nelerinde yedi yazma, bir matbu nüshası bulunan Tercüme-i Tevârih-i Mülûk’ün tenkitli metni neşir için esas kabul edilen üç nüsha mukayese edilerek geniş bir dil incelemesi ve ayrıntılı bir dizin-sözlükle birlikte Dr. Hilal Oytun Altun tarafından hazırlanmıştır.

Keywords: ترجمة تواريخ ملوك, .فناي، ١٦. يوزييل, Tarjama-i tawārīh-i mulûk.