Hacı Ataş. Fatih Dönemi İstanbul medreseleri ve faaliyetleri. Yüksek lisans tezi (2001)

Tez KünyeDurumu
Fatih Dönemi İstanbul medreseleri ve faaliyetleri / The Medrese in Fatih term and their activity
Yazar:HACI ATAŞ
Danışman: Y.DOÇ.DR. ADEM TUTAR
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Eğitim tarihi = Educational history ; Medreseler = Madrasahs ; Mehmed II = Mehmed II ; Osmanlı Devleti = Ottoman State
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
55 s.
11 ÖZET Yüksek Lisans Tezi FATİH DÖNEMİ İSTANBUL MEDRESELERİ VE FAALİYETLERİ Hacı ATAŞ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı 2001, Sayfa: 55 “Fatih dönemi İstanbul Medreseleri ve Faaliyetleri” adı ile hazırlanan bu tez, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Eğitim – öğretimin önemi, medreselerin kısa bir tarihçesi ve Fatih dönemi medreseleri hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Tezin birinci bölümünde, medreseye dönüştürülen kiliseler ve yeni açılan medreselerden bahsedildi. Tezin ikinci bölümünde ise; medreselerin dereceleri, yönetim kadrosu ve ders programlan ele alındı. Tezin sonucunda ise Fatih’in Türk Eğitim Tarihindeki öneminden bahsedildi.
Ill SUMMARY Master Thesis THE MEDRESE IN FATİH TERM AND THEIR ACTIVITY Hacı ATAŞ The University of Firat Social Sciences Institute Main Science Branch of Islam History and Art Science Branch of Islam History 2001, Page: 55 The study that named “The medrese in Fatih Term and Their Activity” consisted on introduction section and two other sections. In the part of introduction, the importance of education short history of medresses and general information about medresses in Fatih term had been mentioned. In the first part of the thesis, churchs which was changed into medresses and medresses which was opened new was mentioned. In the second part, degree of medresses, staff of direction and lesson programs was clarified: In the result of thesis the importance of Fatih In Turk Education History was mentioned.

Download: Click here