Hüseynzadə Ç. M. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər (2011)

Title:Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər
Author:Çingiz Muxtar oğlu Hüseynzadə
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: Kamal Abdulla, Məhəbbət Mirzəliyeva
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi
Year:2011
Pages:152
ISBN:
File:PDF, 31.5 MB
Download:Click here

Hüseynzadə Ç. M. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər. Elmi redaktorlar: K. Abdulla, M. Mirzəliyeva. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2011, 152 s.

Annotasiya:

Kitabda orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə qeydə alınan türk mənşəli antroponimlər tədqiq edilir. Monoqrafiyada türk mənşəli antroponimlərin əmələ gəlməsində iştirak edan antropoəsas və anitropoformantlar, eləcə də onların birləşməsi nəticəsində yaranan struktur tiplər təyin edilir. İlk dəfə olaraq qadim türk antroponimlərinin mümkün struktur modelləri və onların formalaşma xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir. Onomastik tədqiqatlar üçün xüsusi elmi-nəzəri dəyəri ilə seçilən bu monoqrafiyada əldə olunmuş nəticələr həmçinin türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki tarixinin, eləcə də tarixi leksikologiyasının öyrənilməsində istifadə oluna bilər.

Monaqrafiya onomastika və türk dillərinin tarixi ila məşğul olan tədqiqatçılar, elmi işçilər, tələbə və müəllimlər, ümumiyyətlə, filologiya ilə maraqlananlar üçün faydalıdır.