Jean-Paul Roux. Dinlerin çarpışması (2014)

Title:Dinlerin çarpışması=Un choc de religions
Author:Jean-Paul Roux
Translator:Lale Arslan Özcan
Editor:
Language:Turkish
Series:Kabalcı Yayıncılık: 89, İnceleme araştırma dizisi: 27
Place:İstanbul
Publisher:Kabalcı Yayıncılık
Year:2014
Pages:512
ISBN:9786055272913
File:PDF, 11.8 MB
Download:Click here

Jean-Paul Roux. Dinlerin çarpışması. Çevirmen: Lale Arslan Özcan; Seri: Kabalcı yayıncılık: 89, İnceleme araştırma dizisi: 27. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2014, 512 s. ISBN 9786055272913

Arka kapaktan:

Çağdaşlarımıza gündemleri oluşturan bu altüst edici olayların (Afganistan’a Sovyet müdahalesi, Körfez Savaşı, Dünya Ticaret Merkezi saldırısı, Londra veya Madrid terörist saldırıları, Saddam Hüseyin yönetiminin yıkılması ve Irak’ın işgali…) arasında 1375’ten beri süregelen, aynı oranda sarsıcı, uzun süreli bir çatışmanın ardıl sarsıntıları olduğunu söylemek, anlatmak gerekmez mi? Böyle bir zahmete girmeye gerek yok mu? Aynı biçimde, sadece bir ya da iki gün gündemi meşgul eden önemsiz olayların 1375 yıldır neredeyse hemen her gün gerçekleştiğini açıklamaya değmez mi? (Oysa tek bir insanın ölümü, koca bir ırkın yok oluşuyla aynı öneme sahip değil midir? Saldırıya uğrayan bir devriyenin, intihar bombacısının, Kafkasya’da ya da Basra’da öldürülen bir askerin, ölü ele geçirilen ya da tutuklanan bir teröristin?) İslamiyet ve Hıristiyanlık arasında düşmandan geri alınan şehirleriyle, ele geçen bölgeleriyle, işgal edilen ülkeleriyle yok edilen topluluklarıyla, kısacası bağrından çıkardığı büyük çatışmalarla süregelen açık ya da gizli ama illa ki güdümlü bu savaş tümüyle gerçektir. Sık sık dile getirilen ve genelde içten ve samimi olunan bu dostluğa, Bizans ve Kurtuba Halifesi ya da I. Şar. ve Harun er-Reşid arasındaki ilişkilere, I. François ile Kanuni Sultan Süleyman arasındaki müttefiklik antlaşmalarına, kimi cephelerde uzun süreli ateşkeslere karşın kimi cephelerde tüm hızıyla devam eden çatışmalara, Hıristiyanların ve Müslümanların karşılıklı olarak verdikleri onca emeğe, alışverişe, hayranlığa ve saygıya karşın devam eden bu savaş tamamen gerçektir.

İçindekiler

ÖNSÖZ … 17

SAVAŞTAN ÖNCE

7. Yüzyılda Hıristiyanlık … 38
Bizans imparatorluğu ve Sasani imparatorluğu … 45
Araplar … 49
Islamiyet’in Doğuşu … 53
Arabistan’daki Yahudiler ve Hıristiyanlar … 59
Arapların Kuzeye Yürüyüşü … 64

ARAP İŞGALİ

Suriye’nin ve Filistin’in işgali … 69
Müslüman Topluluğun Bölünüşü … 75
Konstantinopl’a Karşı Girişilen Seferler … 78
Mısır’ın Fethi … 82
Kuzey Afrika’nın Fethi … 85
lspanya’nın Fethi … 91
Galya’da Araplar … 99

ARAPLARIN SON TAARRUZLARI VE lLK SAVUNMA HAMLELERİ

Abbasiler … 1 04
718’den 867’ye Bizans-Arap Savaşları … 110
I. Basileios’tan VII. Konstantin’e Ön Asya Cephesi … 113
Sicilya Fethi … 115
Puvatya Savaşı’ndan Sonra … 119
İspanya Yürüyüşü … 121
Reconquista’ya Doğru … 123
Müslümanların Fransa’ya Dönüşü … 130
Batı ltalya’da Arap Tehditi … 132

ARAPLARIN GERl ÇEKİLİŞİ

Bizans’ın Yeni Parlak Devri … 134
Girit İçin Zorlu Mücadele … 139
Kurtuba Emirliği … 140
Yeniden Fransa … 145
ltalya’daki Operasyonlar … 146

İSPANYOLLAR VE NORMANLAR

Reconquista’nın llk Yılları … 149
Almoraviler (Murabıtlar ç.n.) … 154
Normanlar Sicilya’ da … 161
Kuzey Afrika’ya Saldırılar … 165

TÜRKLERİN SAHNEYE ÇIKIŞI

Selçuklular … 168
Türklerin Ön Asya’ya Yerleşmesi … 174
Haçlı Seferi Hazırlığı ve Başlangıcı … 181
Kudüs’ün Alınması … 186
ARA … 190

LA RECONQUISTA

Yeniden Fethin İlk Yılları … 191
Muvahhidler … 197
El-Ukab (Les Navas de Talasa) Çarpışması … 200
Reconquista’nın Zaferi … 203
Nasriler … 206

HAÇLI SEFERLERİ

Kutsal Topraklara Yerleşme … 210
Fetih Hazırlığı … 213
Fatımilerin Sonu … 218
Rum Selçuklularının Zaferi … 219
Selahaddin … 220
Kutsal Topraklarda Yaşam … 224
Haçlı Seferleri’nin Yönünü Şaşırması ve Saldırının Bizans’a Yönelmesi … 228
Beşinci ve Altıncı Haçlı Seferleri … 230
Aziz Louis … 233
Moğollar … 235
Haçlı Seferleri’nin Sonu … 240

UZAK DİYARLARDAKl HIRİSTİYAN TOPRAKLARI

Nubiya … 245
Ortaçağ’da Etiyopya … 250
Orta Asya’daki ve Uzakdoğu’daki Hıristiyan Yerleşimleri … 255

TÜRK EGEMENLİĞİ

Osmanlıların Doğuşu … 262
Türklerin Avrupa’ya Geçisi … 266
Osmanlı lmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Yeniden Kuruluşu … 269
Altın Ordu … 273

KONSTANTİNOPL’UN FETHİNDEN GRANADA IŞGALİNE

Konstantinopl’un Fethi … 281
Fetih Düzeni … 285
Büyük Osmanlı Taarruzu … 288
Nasriler Krallığı … 292
Granada’nın Sonu … 296
Altın Ordu’dan Ayrılan Büyük Hanlıklar … 297

AVRUPA EGEMENLİĞİNİN ŞAFAK VAKTİ

Portekizlilerin Yayılması … 301
Müslüman Etiyopya Saldırısı … 307
Portekizlilerin ve Osmanlı’nın Müdahaleleri … 310
Rusya Hanlıkları Fethediyor … 312
Muhteşem Süleyman … 315
İnebahtı (Lepanto) Savaşı … 321
lspanya’dan Müslümanların İhracı … 322
Mağrip Mücadelesi … 326
Korsanlık … 331

AVRUPA’DA GÜÇLER DENGESİ

Uzun Süren Barış … 335
Korsan Savaşları: Devam … 338
Girit Savaşı … 342
Orta Avrupa’ya Son Saldırılar … 344
Rusların İlerleyişi … 350
Türklerin Uğradığı Son Yenilgiler … 355

ASYA SAVAŞLARI

Rus-lran Savaşları … 359
Sibirya ve Müslüman Orta Asya’ da Ruslar … 360
Hindistan’da Avrupalılar … 363
Müslümanlar ve Avrupalılar Endonezya’da … 369
lslam’ın Filipinler Hezimeti … 372

ULUSAL AYAKLANMALAR

Din Savaşlarına Tamam mı Devam mı? … 375
Sırp Ayaklanması … 378
Yunan Ayaklanması … 380
Türk-Rus Savaşları … 383
Balkan Savaşları … 386

SÖMÜRGE GÜÇLERİNİN FETİHLERİ

Mısır Seferi … 387
Cezayir’in Fethi … 391
Kuzey Afrika’daki Protektoralar (Hamilikler ç.n) … 398
Kafkasya’nın Boyun Eğmesi … 402
Orta Asya’nın Fethi … 404
Hindistan ve Afgan Yolu … 407
İran’ın Kılık Değiştiren Bağlaşıklığı … 412

1914-1918 SAVAŞI VE SONRASI

Türkiye’deki Hıristiyanların Tasfiyesi … 420
Tutulmayan Sözler … 423
Arap Dünyası … 427
Rus İmparatorluğu’ndan Sovyet İmparatorluğu’na … 431

GÜNÜMÜZ DÜNYASI

İkinci Dünya Savaşı … 436
Kuzey Afrika Fransız Sömürgelerinin Kurtuluşu … 441
Cezayir Savaşı … 3
Göçler … 448
Birarada Yaşam … 451
Sözde Barış Yılları … 455
Barış hüküm sürüyor mu? … 457
Uluslararası Çatışmaların Geri Dönüşü … 459
Afganistan Savaşı … 461
Çeçenistan ve Yugoslavya … 465
Irak … 466
Sonuç Olmayan Bir Sonuç … 470

KRONOLOJİ

570’ten 632’ye Arabistan’ da İslamiyet’in Doğuşu … 477
632’den 732’ye Arap İşgali … 477
732’den 902’ye Durgunluk Dönemi … 478
902’den 1030’a Arapların Geri Çekilişi … 478
1030’dan 1095’e Türklerin ve Normanların Müdahaleleri … 478
1096’dan 1291’e Haçlı Seferleri … 478
1291’den 1402’ye Osmanlıların Doğuşu … 479
1402’den 1492’ye Müslümanların Zaferleri ve Yenilgileri … 479
1492’den 1606’a Avrupa’nın İlerleyişi … 480
1606’dan 1695’e lslamiyet’in Gerileme Dönemi … 480
1700’den 1790’a Avrupalılar Oyunu Yönetiyor … 480
1790’dan 1919’a Sömürgecilik … 481
1914’ten 1945’e Modem Müslüman Devletlerin Doğuşu … 481
1945’ten 1962’ye Sömürgelerin Kurtuluşu … 482
1962’den 2001’e Müslümanların Uyanışı … 482
200l’den 2006’ya Yüzyılın Şafağı … 482

KAYNAKÇA

Kuran … 502
İslamiyet ve Peygamberi … 503
Kurucu Dinsel Metinler … 504
Klasik Kaynaklar ve Yazarlar … 504
Genel Kaynakça … 506
Alıntı Yapılan Eserlerimin Listesi … 513