Kaşgarlı Mahmud, Balasagunlu Yusuf ve Nizamü’l-Mülk’e göre Türk ordusu

Tez KünyeDurumu
Kaşgarlı Mahmud, Balasagunlu Yusuf ve Nizamü’l-Mülk’e göre Türk ordusu / Turkish military According to Kasgarlı Mahmud, Balasagunlu Yusuf and Nizamu’l-Mulk
Yazar:VEYSEL AYGÜN
Danışman: PROF. DR. REŞAT GENÇ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
107 s.
Kâşgarlı Mahmûd, Balasagunlu Yusuf ve Nizâmü’l-mülk’e Göre Türk Ordusu?adlı çalışmam, İlk Müslüman Türk devletlerinde ordu hakkında bilgiler vermektedir.Türk ordusu, İslamiyet’ten önce, Mete Han’dan itibaren uygulanan onlu birlik sisteminidevam ettirmiştir. İslamû dönemde, Türk ordusunun asker kaynakları arasındagulâmlar ve ücretli askerler de yer almıştır. Selçuklulardan itibaren, askerû tımârsistemi uygulaması ile ordunun hazineye olan yükü azalmış, kendisi kendi ihtiyaçlarınıkarşılamaya başlamıştır. Türkler’de ordu, devletin bekasının teminatıydı. Ordu, hiç birvakit siyasetin dışında kalmamıştır. Zira devletin huzuru ve istikrarı vezire vekomutana dayanıyordu. Devletin başındaki hükümdar aynı zamanda başkomutanniteliği ile ordulara hükmediyordu. Türkler, atları ve silahları sayesinde muhtelifcoğrafyalarda siyasi teşekküller vücuda getirmişlerdir. Türkler, Anadolu’dakivarlıklarını da hiç şüphesiz köklü ordu yapılarına borçludurlar.
My study, named as ?Turkish Military According to Kâşgarlı Mahmûd,Balasagunlu Yusuf and Nizâmü?l-mülk? contains information on military in thefirst Turkic-Islamic states. Turkish Military has always had the same troop often (onlu birlik) systems since Mete Khan of the pre-Islamic period. There wereslaves and mercenaries as well among the soldier supplies of Turkish military.With the application of military tax-land system executed since the Seljukids,the burden of military on the treasury reduced and the military began to affordits own expenditure. The military in the Turkic states was the guarantee for theperpetuation of the state. In fact, the peace and the stability of the statedepended on the vizier and on the commander. The ruler at top of the statecommanded at the same time the armies with the head commander title. Turks,thanks to their horses and weapons, have established political entities in variousparts of the world. Turks, without doubt, owe their existence in Anatolia to theirlong established military structures.

Download: Click here