Mustafa Çiçek. Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti’nde Süryani Cemaati. Yüksek lisans tezi (2003)

Tez KünyeDurumu
Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti’nde Süryani Cemaati / Syrian Congregation in the Ottoman State after the Tanzimat
Yazar:MUSTAFA ÇİÇEK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TURGUT SUBAŞI
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:Kiliseler = Churchs ; Osmanlı Devleti = Ottoman State ; Süryaniler = Syrians
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
133 s.
Osmanlı Devleti sınırlan dahilinde onlarca etnik grup bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti bu etnik unsurları, hangi ırktan olursa olsun dinî ve mezhebî bağlarım göz önünde bulundurarak oluşturmuş olduğu ve “Millet Sistemi” denilen bir yöntemle idare etmiştir. Yukarı Mezopotamya ve çevresinde yaşamış, kendilerine has dilleri, yazılan, kültürleri ve inamşlan olan Süryaniler, Hıristiyanlıkta yaşanan görüş aynlıklan neticesinde muhalif grup içinde yer almış ve Bizans Devleti’nin baskılarına maruz kalmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında başlayan Osmanlı egemenliği ile Süryaniler için yeni bir sayfa açılmıştır. Böylece Süryaniler Osmanlı Devleti’ndeki millet sisteminin bir parçası haline getirtilerek Ermeni Patrikhanesi’ne bağlanmışlardı. Batılı kiliselerin tesirleri neticesinde Süryaniler arasında Batılı mezhepler yayılmış, bunun sonucunda da Süryani Katolik ve Süryani Protestan cemaatleri oluşmuştur. Süryaniler, Osmanlı Devleti ile ilişkilerini önceleri Ermeni Patrikhanesi aracılığı ile sonralan ise kendi patrikhaneleri vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Osmanlı Devleti, Süryanilerin seçmiş oldukları din adamlarını tayin ederek, müdahalede bulunmamış, patrikhaneye ve cemaat mensuplanna da çeşitli vesilelerle yardımda bulunmuştur. Süryanilerin seyahat işlerini düzenlemiş, verdiği nişanlarla onlan onurlandırmıştır. Her türlü din hürriyeti sağlanarak ibadethanelerinin inşa ve tamirine müsaade edilmiş, ibadethanelerin paylaşımı ve başka nedenlerden dolayı oluşan ihtilaflar devlet tarafından halledilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti, Süryanilere yönelik olumsuz muameleleri engellediği gibi, devlete yönelik hareketleri de ciddiyetle takip etmiştir. Süryaniler Müslümanların hoşgörüsü ile müesseselerini ve kültürlerim muhafaza ederek günümüze kadar gelebilmişlerdir. VI
“Syrian Congregation in the Ottoman State After the Tanzimat.” The Keywords: Nation System, Syrian, Syrian Kadım Church, Syrians in the Ottoman State. The Ottoman state was a multi cultural state consisting of many ethnic and religious communities. There were lots of ethnic groups in the border of the Ottoman State. The Ottoman State governed these ethnic groups whith a special system called “Millet system”. According to which these groups were classified by their religious affiliations not by their ethnic origins. The Syrians who lived in Upper Mezopotamia and around, had their own languages, writings, cultures and beliefs. With the Ottoman sovereignty started at the time of Yavuz Sultan Selim a new page was opened for the Syrians. They formerly carried out their relations with the Ottoman State by the Armenian Patriarchate and later by their own Patriarchates. The Ottoman State appointed the the religious functionaries were selected by the Syrians. The Otoman State didn’t intervene with them. The State organized their travelling affairs and honoured them by giving signs. Every kind of religious freedom was provided, building and repairing temples were permitted. The Ottoman State blocked the negative behaviours towards the Syrians and also followed seriously the actions againts the State. The Syrians could protect their institutions and cultures because of such tolerance. VII

Download: Click here