Qafarov V. V. Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlərində (1917-1922-ci illər). Dissertasiya (2009)

Title:Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlərində (1917-1922-ci illər). Dissertasiya
Author:Vasif Vaqif oğlu Qafarov
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: E. B. Muradəliyeva
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Dövlət Universiteti
Year:2009
Pages:202
ISBN:
File:PDF, 29.7 MB
Download:Click here

Qafarov V. V. Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlərində (1917-1922-ci illər): tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2009, 202 s.

Mündəricat

Giriş … 3

I fəsil. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində Azərbaycan məsələsinin meydana çıxması … 24
1.1. Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasətində Azərbaycan amili … 24
1.2. Rusiyanın Qafqaz siyasətində Azərbaycan amil … 38
1.3. Brest-Litovsk sülh konfransında Qafqaz müsəlmanlarının müstəqilliyi ləsi … 53

II fəsil. Rusiya-Osmanlı qarşıdurması və Azərbaycan … 66
2.1. Batum konfransı və Azərbaycan … 66
2.2. Azərbaycanda Rusiya-Osmanlı qarşıdurmasının ilkin nəticələri. Bakı məsələsi … 84
2.3. Berlin danışıqlarında Azərbaycan məsələsi, Rusiya-Osmanlı münasibətlərinin gərginləşməsi və kəsilməsi … 103

III fəsil. Sovet Rusiyası – inqilabi Türkiyə münasibətlərində Azərbaycan məsələsi … 116
3.1. Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması və Azərbaycanın dövlətçilik problemi … 116
3.2. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi ətrafında türk-rus diplomatik çəkişmələri. Moskva və Qars konfransları … 136
3.3. Azərbaycanın formal müstəqilliyinin ləğv edilməsi prosesi və Türkiyənin mövqeyi … 153

Nəticə … 169
İstifadə edilmiş ədəbiyyat … 182