Qarabağnamələr. III kitab (2006)

Qarabağnamələr. III kitab (2006) pdf Qarabağnamələr. III kitab. Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi redaktoru: A. Fərzəliyev. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2006, 247 [1] s. ISBN 978-9952-34-070-9

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 54.2 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex

“Qarabağnamələr”in üçüncü kitabında Azərbaycanın XIXXX əsr salnaməçiləri Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli Qaradağinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbibədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.