Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı. I cild (2015)

Title:Türklərin İranı: yaxın gələcək. I cild
Author:Rəcəb Albayraq
Translator:Türkcədən tərcümə edən: Ramiz Əskər
Editor:Elmi redaktor: Muxtar İmanov; Redaktor: Cavanşir Feyziyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nağıl evi” nəşriyyatı
Year:2015
Pages:630
ISBN:978995229017x
File:PDF, 5.93 MB
Download:Click here

Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı: yaxın gələcək. I cild. Türkcədən tərcümə edən: R. Əskər; Elmi redaktor: M. İmanov; Redaktor: C. Feyziyev. Bakı: “Nağıl evi” nəşriyyatı, 2015, 630 s. ISBN 978995229017x

Annotasiya

Kitabda İran türkləri elmi şəkildə təsnif və təsbit edilərək Azərbaycan, türkmən, xalac, qaşqay və Xorasan türklərindən ibarət olduğu göstərilmiş, onların sayı vilayət (ostan), şəhər və digər yaşayış məntəqələri üzrə dəqiq şəkildə hesablanmış, İrandakı Azərbaycan torpaqlarının dəqiq sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir. Burada İranı idarə etmiş səfəvi, zənd, əfşar, qacar və pəhləvi sülalə və xanədanlarının xronologiyası, ən yeni tarixin bir sıra mühüm hadisələri (Təbriz əncüməni, məşrutiyyət hərəkatı, Azadistan dövləti, Azərbaycan Milli Höküməti, 21 azər hərəkatı, ağ inqilab, islam inqilabı), tarixə damğasını vurmuş şəxsiyyətlər (Səttar xan, Bağır xan, Məhəmməd Tağı xan Pəsyan, Mirzə Kiçik xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Əbülqasım Lahuti, Seyid Cəfər Pişəvəri, Dr. Məhəmməd Müsəddiq, ayətullah Ruhulla Xomeyni), müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş mülki sistem və ərazi-inzibati bölgü, ölkədəki xalqlar, əşirətlər, etnik qruplar, dinlər və məzhəblər, dillər və ləhcələr, o cümlədən türkcədən farscaya keçmiş sözlər, türkcə toponimlər, maraqlı etnoqrafik məlumatlar, Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin mətnləri verilmişdir.

Leave a Comment