Sam Mirza’nın Tuhfe-i Sami adlı tezkiresinde geçen şair seyyidler ve Şii âlimler

Yıl 2019, Sayı: 18, 77 – 90, 01.04.2019

Abstract

During the reign of Shah Tahmasb, Sam Mirza the son of Shah Ismail, the founder of the Safavid State, he served as governor of Khorasan but was dismissed and imprisoned for revolt and wanted to replace his brother. Sam Mirza has not found what he hopes for in political life, but he devotes himself to more scientific activities. In the last years of his life, he wrote about the poets who lived in Iran in the sixteenth century in his treatise Tuhfe-i Sami. In this work of Sam Mirza was examined and poets from Sayyid and Ulama class were studied

Keywords

Sam Mirza, Tuhfe-i Sami, tezkirah, sayyid, ulama.

Özet

Safevi Devletinin kurucusu Şah İsmail’in oğullarından olan Sam Mirza Şah Tahmasb döneminde Horasan valiliği görevini yürütmüş ancak isyan ederek ağabeyinin yerine geçmek istediği için gözden düşmüş ve hapsedilmiştir. Sam Mirza siyasi hayatta umduğunu bulamamış kendini daha çok ilmi faaliyetlere adamıştır. Ömrünün son yıllarında Tuhfe-i Sami adında yazdığı tezkiresinde on altıncı asrın İranında yaşamış olan şairler hakkında bilgiler vermiştir. Çalışmamızda Sam Mirza’nın bu eseri incelenerek Seyyid ve Ulema sınıfından şairler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sam Mirza, Tuhfe-i Sami, tezkire, seyyid, ulema.

Sources/Kaynakça

 • Alışık Seyhan, Gülşen, “Sam Mirza, ”, TDVİA, C.36, İstanbul, 2009, s.61.
 • Arayancan, Ayşe Atıcı, Karakoyunlu Hükümdarlarından Cihanşah ve Dönemi (Siyaset-Teşkilat-İktisad-Din-Kültür) 1438-1467, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2010.
 • Akaçeri, Seeyyid Haşim Mukaddeme-i Ber Münasebat-ı Din u Devlet Der İran Asr-ı Safevi, Tahran: İntişarat-ı Tarh-ı Nu, 1389.
 • Çetin, Altan -Dilek, Kaan, Safevi Tarihinin Kaynakları, Ankara, 2017
 • Handmir, Tarih-i Habib’ü Siyer, Neşr-i Muhammed Debirsiyaki, Cild-i Çeharem, Çaphane-i Haydari, Tahran, 1362.
 • Karaismailoğlu, Adnan, “Türk Edebiyatı Kaynaklarından “Tuhfe-i Sami” ve Altıncı Bölümünün Tercümesi”, Türk Dünyası Araştırma- ları, Sayı: 57, Aralık 1988.
 • Kumî, Kadı Ahmed, Hülasatü’t Tevarih, Cild-i Evvel, Neşr: İhsan İşraki, Tahran: İntişrat-ı Danişgah-ı Tahran, 1383.
 • Kütükoğlu, Bekir, “Şah Tahmasb”, Vekayinüvis Makaleler, İstanbul, 1994.
 • Köprülü, M. Fuad,“Sam Mirza” ve Tezkiresi, Hayat Mecmuası, C.2/27, 1927.
 • Mustafa Safayi Efendi, Tezkire-i Safayi (Nuhbetü’l Asar Min Fevaidi’l-Eş’ar): İnceleme-Metin-İndeks, Haz: Pervin Çapan, Ankara, 2005.
 • Öztürk, Eyüp, Velilik ile Delilik Arasında: İbnu’s Serrac’ın Gözünden Muvelleh Dervişler, İstanbul: Kitap yayınevi, 2013.
 • Öz, Mustafa, “Ehlibeyt”, TDVİA, C.10, İstanbul, 1994.
 • Reinert, B., “Sam Mirza”, EI, Volume VIII, Leiden: E.J. Brill, 1995.
 • Sam Mirza-yı Safevi, Tuhfe-i Sami, Neşr: Fatma Engurani, Tahran, 1389.
 • Yazıcı, Tahsin “Sam Mirza”, MEB, İ.A, C.10, İstanbul,1987.

Ayrıntılar

Birincil DilTürkçe
BölümAraştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet DAĞLAR Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yayımlanma Tarihi1 Nisan 2019
Yayımlandığı SayıYıl 2019 Sayı: 18

Kaynak Göster

APADAĞLAR, M. (2019). Sam Mirza’nın Tuhfe-i Sami Adlı Tezkiresinde Geçen Şair Seyyidler ve Şii Âlimler. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(18), 77-90.

Download or read online: Click here