Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmilətül–əxbar (1996)