AMEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2016, №3 (2016)