Avni Gözütok. Garîbnâme’nin dili üzerinde sistematik bir gramer çalışması. Doktora tezi (1991)