Vahap Aktaş. Safvetü’s-Safa’ya göre Anadolu’da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu’da Kızılbaş (Alevi) iktidar münasebetleri (XIII. yüzyıl). Doktora tezi (2013)